Blaivybė kaip Tautos ateities sėkmės garantas

..Žymiausias yra alkoholis. Daug jau daroma, kad jis būtų šalinamas. Vis dėlto jis stipriai dar vartojamas. Ir bus geriamas, kol žymesnieji Tautos Žmonės to nesiliaus. Todėl neturėtų nė vienas Žmogus, kurs girtauja, užimti valdžiavoje nors ir tik prasto valdininko vietą. Mokytojas, gydytojas, teisėjas ir kunigas turėtų iš vietos būti paleidžiami, jeigu girtautų. Bet tie, kurie valdžios pirmoj vietoj stovi, neturėtų niekumet alkoholio vartoti. Valdžios Žmonės turėtų būti visumet blaivūs ir nepajudinami kaip Žemės ašigalio žvaigždė. Jie turėtų visiems būti patikimi. O alkoholis ne tiktai kvailina Žmogų, jo smegenis sustingindamas, bet padaro jį ir ūpingą, o tokiu Žmogumi negalima niekumet pasitikėt. Lygiu būdu kenksmingas yra tabakas. Jo vartojimas pasidaro tikra liga. Užėjusi ant Žmonių kaip kokia pikta Dvasia, juos ir nuodija, kol nubengia...

..Juk neapsakomas yra nuostolis ir blogumas, kurį sukuria alkoholis, tabakas ir kiti svaigalai. Kiek nelaimių, kiek ligų, kiek skausmų, kiek vargų sudaro tie nuodai! Ne vien tai, kad Tautos turtas eikvojamas perkant iš svetur visokių gėralų, bet Žmonės menkinami, silpninami, kvailinami ir žudomi. Todėl ir visur, kur Tauta išmintingųjų yra valdoma, pasistengia šį blogumą iš Tautos Gyvenimo išrauti. O po neilgo laiko visos valdžios bus priverstos uždrausti svaigalų vartojimą...
...Tirdami traukinių, automobilių ir kitų mašinų nelaimes, nustembame, kad dažniausiai jų priežastis yra alkoholis ar kiti svaigalai. Mašinos tegali būti valdomos blaivaus Žmogaus. Todėl valdžios turės reikalauti ir iš valdininkų, iš automobilių vežėjų visiško blaivumo. Kurs negali gyventi be alkoholio, negali būti valdininku ir automobilių vežėju...


..Jis būtų pašalintas, jeigu visi Žmonės būtų tiek paaugę, kad nebesisvaigintų alkoholiu, kad suprastų, jog alkoholio gėrimas yra žemo, blogo Žmogaus smaguriavimas. Vis dėlto tik viena antra Tauta, viena antra valdžiava tokiam supratimui tiek yra pribrendusi, kad tiesiog užgina savo Žmonėms laisvai pirkliauti alkoholiu. Bet ar toks užgynimas jau ir būtų Kultūros mastas, dar abejotina. Daug viso ko susideda, kad toks draudimas tampa įstatymu. Vis dėlto jis apsaugoja daug Žmonių nuo visokių nelaimių. Tik reikėtų ginant alkoholio gėrimą ir tuojau rūpintis Žmonėms ką įteikti, kas jiems alkoholį padarytų negeistiną...

..girtavimas ir rūkymas tik aukštos Kultūros Žmonių yra vadinamas niekšiu elgesiu. Juk rūkytojas ne geresnis už vagį. Savo rūkymu jis vagia iš kitų tai, kas jiems gyventi ir sveikiems išlikti yra reikalingiausia, būtent – gaivų orą... O girtavimas dar daugiau žemina Žmogų. Jis paima iš jo ir menkiausią garbingumą...Nors šiek tiek aukštesnės Kultūros Žmogus jaučia, kad tuo jo Tauta, net visa Žmonija skriaudžiama ir žeminama...

...Vien tuo galime džiaugtis, kad mūsų jaunimas dar yra labai gyvas, jaunas. Idealai jam užvis svarbūs. Tik ne visiems. Ir reiks rūpintis Žmonėms teikt viso ko, kas juos kels aukštyn, kas juose žadys gyvesnę gyvybę, gilesnius jausmus. Bet daug reikš tuo tarpu ir alkoholio užgynimas ir atsižiūrėjimas į tai, kaip visas Pasaulis pradeda vis daugiau rūpintis alkoholio klausimu...

...tokia jauna Valstybė, kaip Lietuva, savo valdžios ir įstatymų duodančių Žmonių pasmerkiama mirčiai, kad ji vėl laisvai leidžia smuklininkams Mūsų Tautą žudantįjį Darbą varyti. Visiems, kurie nori savo Tautos gera, reikėtų tam priešintis. Kaip nors turime iškopti iš alkoholio vergovės. Blaivininkų darbas gal geras. Bet per maža yra gerų pavyzdžių. Tik įstatymais alkoholį pasmerkus, iš lengvo Žmonės numanys, koks nekultūringas dalykas yra girtauti ir koks Garbės vertas yra blaivus Žmogus! Visa Lietuvos nepriklausomybė nieko nereiškia, kad didis jos Žmonių skaičius alkoholiui vergauja...

..Galingiausias gyvėjimo akstinas pareina iš Didžiojo Slėpinio. Jam pasišvęsdamas, Žmogus kvėpuoja amžina Gyvybe. Bet tai tėra galima tam Žmogui, kurs žengia aukščiausiais Kultūros žingsniais. Jis tada ir nebekovoja su alkoholiu. Jis išgesina iš lengvo Žmonių geidulius savo  pavyzdžiu...

Tik blaivioms Tautoms aušta laiminga ateitis. Tik tokios žengia Žmoniškumo taku. Vadinas, jos auga visaip, pasiekia kas dieną daugiau Žmogaus garbingumo. Kitaip sakant – jos žengia Kultūros žingsniais aukštyn.

Parengta pagal Vydūno mintis

Komentarų nėra: