GEOPOLITINĖ STRATEGIJA

Darnos didvalstybės geopolitinė strategija "Pietryčiai. Darnos juosta" (2015-2115)


Būdami savo vidumi švarūs ir stiprūs, ori, pasitikinti savimi Tauta, buriame bei telkiame aplink save tos pačios Kultūros kaimynus į stiprų geokultūrinį Baltų arealą-santalką – Latvius, Gudus, buvusios Prūsijos gyventojus (Latvija, Baltarusija, Karaliaučiaus sritis). Nuo amžių mūsuose yra Žodis Talka (savanoriška ir dažniausiai neatlygintina pagalba vienas kitam nesitikint užmokesčio), sunkiai verčiamas į kitas Pasaulio Kalbas.

Kelias, kuriuo atėjome.
Į praeitį grimztant tautinės Valstybės sąvokai (tokiai, kokia ji buvo suvokiama XIXa.), aušta nauja Pasaulio performatavimo epocha. Su ja sutampa kapitalizmo eros pabaigos laikotarpis. Todėl naujame Pasaulio Galių žaidimo etape privalome turėti savą civilizacinę idėją. Vaizdžiai tariant, iš figūros tapti žaidėju, arba (optimistiniu atveju) ir taisyklių Kūrėjais. Ateitį turi tik civilizacijos pagrindu kuriama Valstybė ar jų dariniai, sąjungos. Todėl aplink Lietuvą buriasi Darnos ideologijos – baltiškosios teosofijos persmelktos, t.y. Baltų civilizacijos Tautos. Šios ideologijos ir geokultūrinės įtakos ribos natūraliai ir beveik tiksliai atkartoja kažkuomet buvusį Baltų arealą ir apima buvusias Baltarusijos, Latvijos, Lietuvos Valstybes bei Karaliaučiaus sritį. Pažymėtos sienos čia nereiškia politinių sienų, t.y. Valstybės išsaugo savo teritorinį vientisumą ir savas ribas, tačiau sudaro tarpusavyje kultūriškai ir ideologiškai vientisą erdvę-Santalką. Ši Darnos Didvalstybė – tai Šiaurės Tibetas, vienas iš dviejų Pasaulio dvasinių centrų. Šios Didvalstybės pamatas – dvasingumo ir žmoniškumo pasaulėžiūra. Jos puoselėjimas ir sklaida yra mūsų pasaulinė misija, tad mūsų interesai ir geopolitinė kryptis krypsta į pietryčius. Tai Kelias, kuriuos kažkada jau praėjome, juo pajudėję mūsų Protėviai apsistojo ten, kur iki šiol esame. Didžiųjų Eurazijos ciklų diktuojama logika yra neišvengiama, priimdami ją, einame teisingiausiu Keliu. 

Ši logika - tai  maždaug kas 800 metų vykstantys didieji Tautų judėjimai Eurazijoje iš Rytų į Vakarus ir atvirkščiai. Jie vyksta švytuoklės principu. (XIVa. pr.m.e. savo vežimuose į Vakarus iš Rytų pajudėjo indoeuropiečiai, mūsų Protėviai. Po 800 metų (IVa. pr.m.e.) į Rytus plūstelėjo Aleksandro Makedoniečio kariauna, o jau mūsų eros IVa. priešinga kryptimi vyko Didysis Tautų kraustymasis. XIIa. kryžiaus karai ginė Vakarų Žmones į Rytus, po kurio šiek tiek sutriko ciklo periodas, nes iškart XIIIa. (o ne po 800 metų) įvyko mongolų invazija Vakarų Pasaulio link. Tačiau ciklas pasikartojo XXa., tik Pasauliui tuo metu tapus gerokai sudėtingesniam socialiniais, kultūriniais ir ekonominiais aspektais nei viduramžiais, ši logika išsiplėtė iš Eurazijos į kitą kontinentą - įvyko didžiuliai emigraciniai srautai iš Europos į Naująjį Pasaulį. Ir štai XXIa., Pasauliui išgyvenant didžiulę ideologinę, moralinę, dvasinę krizę, Baltų civilizacija imasi aktyvaus vaidmens skleisti savąją misiją, geopolitiškai pajudėdama Pietryčių kryptimi, Protėvių pramintais Keliais, ir kurdama Pasauliui Darnos juostą. Tik šio didžiojo ciklo periodo metu judame ne fiziškai, bet kultūriškai ir dvasiškai.

Darnos juosta.
Darnos juosta - Pietryčių geopolitinės strategijos ašis
Pietryčių kryptis geopolitinėje plotmėje reiškia dvasingumo ir dvasinių vertybių ašį, kuri kerta pasaulines hegemonijas tarsi pasviruoju brūkšniu (Darnos juosta) Pasaulio žemėlapyje ir atskiria Rusijos didžiavalstybinį imperializmą (Eurazija, Heartlandas), ir Vakarų Europos Karolingų dinastijos suformuotą senųjų Europos valstybių konglomeratą, kurių civilizacinis ideologinis metafizinis pagrindas - materializmas, individualizmas. Į šią ašį taip pat neįeina visos pasaulinės ekspansijos ir kolonializmo patirtį turinčios valstybės Kinija, JAV, Didžioji Britanija, Vokietija. Darnos Didvalstybė, būdama Europos Centru visomis prasmėmis (geografiškai, dvasiškai, geopolitiškai) jungia šią Pasaulio Pietryčius su Šiaurės Vakarų Pasauliu – Skandinavija, jos šiaurietiška tvarka ir socialdemokratija. Darnos Didvalstybė, tarsi sujungia šiuos du Pasaulius į vientisą geopolitinį darinį – t. y. Pietryčių Dvasios Galią ir Šiaurės gerovę, talpina savyje stiprią Dvasią ir būties Tvarką  - geriausias abiejų Pasaulių savybes. 

Pietryčių geopolitinėje ašyje rikiuojasi mūsų Dvasios Draugai, iš kurių svarbiausios šios – Ukraina, Gruzija, Iranas, Indija, Tibetas, Butanas, Malaizija, Singapūras, Australija ir Naujoji Zelandija, (šiuolaikiniame Pasaulyje vis mažiau reiškia fizinės Valstybių ribos, vis daugiau reikšmės įgyja regionalizmas ir vyraujanti ideologija bei kultūrinė terpė). Pagrindiniai sąjungininkai šioje ašyje yra Indija ir Tibetas. Indija kaip daugelio Kultūrų lopšys ir viena didžiausių Pasaulio geopolitinių, ekonominių ir kultūrinių Galių, Tibetas kaip antras Brolis-dvynys, kitas Pasaulio dvasinis centras. Toliau seka Pietryčių Azijos tigrai Malaizija, Singapūras, taip pat Butanas, iš kurių ekonominio šuolio paslapčių, darnios Valstybės sąrangos ir tradicijų taikymo modernioje Valstybėje Mes norime išmokti. Australija svarbi savo kontinento statusu ir gausia Lietuvių diaspora bei palankiu klimatu. Šios ašies pabaigoje esanti Naujoji Zelandija mums svarbi savo darnaus sugyvenimo su Gamta pavyzdžiu.


Tikėtina ir siektina geopolitinė-geokultūrinė
 Europos sankloda 2030-aisiais,
atitinkanti Darnos didvalstybės interesus. 
Skirtinga spalva pažymėti 
geopolitiniai-geokultūriniai Europos regionai, 
dryžiai - kultūrinės įtakos ir sklaidos zonos 
Šiaurės Vakarų Pasaulio segmente taip pat rikiuojasi mūsų Draugai – tai skandinavai (Danija, Norvegija, Švedija, Suomija, Estija, Islandija), Šiaurės Atlanto salų ir Arkties regiono šalys - Grenlandija, Škotija, Airija ir Kanada. Svarbiausios šiame segmente yra Danija, Islandija, Grenlandija ir Kanada. Šalys, kurių taikinga ir rami šiaurietiška Tvarka priimtina mums ir skatina keistis ir dalintis savo patirtimi, Kultūra ir turtais. Kurios artimos mums savo geografine padėtimi, dydžiu (Danija), istorinėmis aplinkybėmis (Islandija – pirmoji pripažinusi Lietuvos nepriklausomybės atkūrimą ir tapusi mūsų amžinu Draugu), geopolitinėmis idėjomis (Norvegija – salyginis neutralitetas įvairių sajungų atžvilgiu). Jos įrodė, kad moka tvarkytis, tad yra mums pavyzdys ir geri bičiuliai, su kuriais mums tikrai pakeliui.

Šiaurės Vakarų segmente mums naudinga bendro Skandinavijos regiono stiprumas, ją sudarančių šalių neutralumo stiprinimas, jų tarpusavio sanglaudos skatinimas. Itin svarbus santykių su Grenlandija stiprinimas, kaip švaraus gėlo Vandens didžiausiu šaltiniu, nesutryptos Gamtos ir didžiulių naudingų iškasenų telkinių turinčiu Draugu. Grenlandija jau artimiausioje ateityje pretenduoja tapti viena didžiausių pagal naudingųjų iškasenų kiekį šalių Pasaulyje, tad mūsų žvilgsnis visuomet akylai nukreiptas į ateitį. Škotija, Airija (geostrategijoje šios dvi šalys sąlyginai vadinamos Keltų regiono vardu) ir Kanada mums svarbūs tiek, kiek mūsų tarpusavio santykių stiprumas įtakoja buvusios Didžiosios Britanijos imperijos (dabartinė Britų Sandrauga, turinti vis dar milžinišką įtaką Pasaulio Galių žaidime) išformavimą, kadangi šios Valstybės vis dar priklauso minėto politinio darinio įtakai. Mums naudingas didžiulių poimperinių reliktų irimas, nes jų nebuvimas skatina Pasaulio Darną ir atveria didesnes galimybes Darnos ideologijos plėtrai ir sklaidai. Australija ir Naujoji Zelandija taip pat priklauso šiai Valstybių kategorijai ir santykių su jomis stiprinimas mums naudingas Pietryčių ašiai stiprinti. Šios šalys užbaigia šią ašį, o taip pat turi nemenką įtaką Ramiojo vandenyno geopolitinei sferai. 

Labai svarbi šios geopolitinės strategijos detalė – Lenkijos bei Rusijos kaimynystė ir lenkiškojo katalikizmo bei rusiškojo imperinio mąstymo įtakojamas šių Valstybių nacionalizmas/šovinizmas. Šių dviejų kaimynų apsuptyje, Darnos Didvalstybės interesus atitiktų Lenkijos sąlyginis vienišumas įvairių besiformuojančių geopolitinių jėgų lauke bei sąjungininkų neturėjimas, ir savo ideologijos plėtimas Rusijos interesų zonose – Baltarusijoje, Ukrainoje ir Karaliaučiaus srityje. Šioje vietoje svarbiausiu taikiniu tampa santykiai su Ukraina, nuo kurių stiprumo priklausytų Pietryčių geopolitinės strategijos sėkmė.

Pietryčių geopolitinė strategija (2015-2115)
Balti taškai - Valstybės-partneriai
Pasaulyje, be šios ašies, mes taip pat turime Draugų ir bičiulių. Kiekviename regione siekdami suartėti su sau labiausiai pagal pasaulėžiūrą artimais politiniais dariniais, mezgame artimus ryšius su šiomis Valstybėmis ar regionais. Rytų Azijoje tai Japonija, Centrinėje Amerikoje tai Kosta Rika, Afrikoje – Madagaskaras ir Pietų Afrikos Respublika. Rusijoje – Altajaus kraštas, Pietų Amerikoje – Čilė, Urugvajus. Pagrindiniai pasirinkimo kriterijai – darnus sugyvenimas su Gamta, ekonominis gerbūvis, mokėjimas derinti Dvasią ir materiją, t. y. Savo Kultūrą ir ekonomiką, ūkį, neutralumas hegemonijų atžvilgiu, gėlo Vandens, naudingų išteklių gausa, pakankamų resursų turėjimas kataklizmų atveju (persikėlimo galimybė).

"Saulė Lietuvos tamsumas prašalina". 
Su šia strategija Mes žiūrime į pasaulį taikingai, tuo pat metu esame stiprūs, turintys svarbius ir stiprius tiek dvasiškai, tiek ekonomiškai sąjungininkus. Mūsų paskirtis šioje geopolitinėje ašyje – Pietryčių ir Šiaurės Vakarų Pasaulių jungimas. Vaizdžiai tariant, žvelgiant pro metafizinę prizmę, ši ašis - tai nelyg milžiniška juosta, kurios abiejuose galuose išplatėjimai. Joje pulsuoja dvasingumo Energija ir kuri šios ašies didžiausiame susiaurėjime (ties Darnos Didvalstybe) įgauna didžiausią pagreitį ir sustiprėjimą tiek į vieną pusę, tiek į kitą. Iš Tibeto sklindant dvasinei Šviesai ir jai tolydžio silpstant šiaurės vakarų kryptimi, Darnos Didvalstybė ją sustiprina ir išplečia į šiaurės vakarų Pasaulį, papildydama tą Šviesą savuoju baltiškuoju dėmeniu. Ir atvirkščiai, iš šiaurės vakarų plūstantis ramios šiaurietiškos Tvarkos ir ekonominio gerbūvio energetinis srautas silpsta, kol sutikęs baltiškąją Darnos filosofiją, išsiplečia ir čia pasipildydamas baltiškąja Dvasia, srūva pietryčių kryptimi iki pat Naujosios Zelandijos, savo kelyje tolydžio platėdamas. Mes esame tas Centras, kurio pulsavimas lemia visos ašies darnų veikimą. Darnos ideologija puikiai atitinka šią paskirtį – jungti Materiją su Dvasia ir puoselėti jų darnią sąveiką.

Apibendrintai galima teigti, kad mums naudinga nesijungti į įvairius darinius ar sąjungas su imperiniais kėslais turinčiais politiniais subjektais, Pasaulio hegemonijomis, stiprinti dviejų Pasaulio dvasinių centrų viziją (Tibetas ir Darnos Didvalstybė), megzti ryšius su ekologinę pakraipą turinčiomis Valstybėmis ir regionais, Darnos visuose Gyvenimo segmentuose ir dvasingumo stiprinimas, ekologinio neutralumo koncepcijos vystymas. Mūsų priešai – hegemonizmas, lenkiškas nacionalizmas, Rusijos ekspansionizmas, Vakarų Pasaulio neoliberalizmo doktrina, JAV karinis hegemonizmas, Kinijos prekybiniai interesai. Mūsų svarbiausi Draugai: Pietryčiuose - Ukraina, Gruzija, Iranas, Tibetas ir Indija, Naujoji Zelandija, Šiaurės Vakaruose: Danija, Islandija, Grenlandija, Kanada. Nuo santykių su jais stiprumo priklausys visa geopolitinės strategijos sėkmė.

Norint tapti stipriu savarankišku žaidėju geopolitiniame Galios žaidime ir tapti atskiru civilizaciniu vienetu, privalu turėti savą globalaus masto viziją ir stiprią idėją.  Konkrečiai Darnos Didvalstybei gyvybiškai svarbūs šie galingą prasmę turintys geografiniai, politiniai, geopolitiniai strateginiai ir simboliniai objektai vienoje geokultūrinėje erdvėje:

 • Karaliaučius, Vilnius ir Ryga, trys išskirtiniai Baltams savo svarba ir istorija, reikšme aplinkiniams kraštams, Miestai. 
 • Bent trys stambūs uostamiesčiai, įgalinantys tapti nepriklausomu ir stipriu ekonomiškai vienetu (Ventspils, Liepoja, Klaipėda).
 • Seniausia sengirė Europoje - Baltvydžio (Belovežo) Giria. Tai mūsų sąsaja su Praeitimi, svarbus simbolinis objektas, rodantis, jog Mes esame tiesioginiai paveldėtojai čia buvusios didžiulės Girios (Baltų arealo) Kultūros. Tik tuomet Mes galime skelbti Miško Tautos paradigmą (palyginimui - Jūrų Tautos, kalnų Tautos, lygumų Tautos, klajoklių Tautos), kas leistų mums pagrįsti vykdomą žaliojo suvereniteto doktriną. Belovežo Girios išsaugojimas ir atkūrimas - vienas prioritetinių geopolitinių uždavinių. Šis uždavinys taptų įmanomas, kai Baltarusija įsijungtų į Darnos Didvalstybės erdvę.
 • Gintaro ištekliai Karaliaučiaus srityje. Gintaras - svarbiausias Baltų mineralas, būtinas Baltų savimonei. Tai Baltų auksas, laikomas Gynėjo simboliu. Turintis didžiulę reikšme ir vertę mūsų Pasaulyje ir Pasaulyje apskritai. Per 90 proc. Pasaulio gintaro išteklių yra Karaliaučiaus srityje. Tad gintaras, kaip baltiškosios civilizacijos vienas pagrindinių simbolių, privalo būti Baltų vientisoje geokultūrinėje erdvėje. 
 • Ne mažiau 25 mln. gyventojų, turinčių vientisą tapatybę, savimonę, mentalitetą, pasaulėžiūrą. Mažesnis kiekis sunkiai gali pretenduoti į atskiro civilizacinio vieneto ir idėjos statusą, kadangi iškyla itin didelė grėsmė išnykimui. 

Tačiau visų svarbiausia šioje strategijoje yra baltiškosios teosofijos pasaulėžiūros ir Darnos ideologijos stiprinimas ir palaipsnis jos įtakos plėtimas artimiausioje ervėje trimis etapais: 

 • į Latviją; 
 • į Baltarusiją;
 • į Karaliaučiaus sritį  (baltiškosios savimonės šiame areale stiprinimas).


Žvelgiant plačiau, globalaus masto geopolitinė doktrina kelia šiuos uždavinius:

 1. Įtaka svarbiausių vidinių Eurazijos jūrų regionų kultūrinėms ir prekybinėms erdvėms. Pietryčių geopolitinė strategija apimtų Baltijos, Juodosios ir Kaspijos jūrų zonas - erdves, kurios itin svarbios savo istorine, kultūrine ir ekonomine verte.
 2. Stipri įtaka visų 4-ių vandenynų pakrančių geopolitinėms ir geoekonominėms erdvėms. Pietryčių geopolitinė strategija leistų šią užduotį sėkmingai įgyvendinti. Arkties regiono (Grenlandija, Kanada, Norvegija, Islandija), Šiaurės Atlanto (Skandinavija ir Britų salos, išskyrus Angliją), Indijos vandenyno (Iranas, Indija) ir Ramiojo vandenyno (Indonezija, Australija, Naujoji Zelandija) erdvės būtų sujungtos vientisa ideologine jungtimi, kuri leistų efektyviai keistis tiek kultūriniais, tiek prekybiniais ryšiais.
 3. Stipriausių išlikusių civilizacijų jungimas. Baltų, Irano, Indijos ir Tibeto civilizacijos - vienos seniausių Pasaulyje ir jų istorinis paveldas bei kultūrinė reikšmė Pasauliui yra neabejotinai vienas svarbiausių veiksnių, skatinantis šias civilizacijas jungti tarpusavyje. Kiekviena jų turi milžinišką reikšmę savo tvirtomis dorovinėmis, filosofinėmis dvasinėmis idėjomis, darančios įtaką didžiajai daliai Pasaulio Žmonių. 


Pradėję šią geopolitinę strategiją, visoje ašyje esančiose Valstybėse stipriname jose gyvenančių Lietuvių diasporas, skatiname prekybinius ir kultūrinius mainus, studijų mainus, Šios šalys yra viso geopolitinio ir gynybinio aljanso pamatas, todėl su kiekviena iš šių šalių nustatomi prioritetiniai santykiai užsienio politikoje, tuo pačiu ir bendradarbiavimui saugumo srityje. Su klastingiausiais kaimynais – Lenkija, Rusija palaikome dalykinius pragmatinius ekonominius santykius, vadovaujantis racionalumu. Mes žinome ir laukiame iš jų klastos, kaip buvo per amžius, kaip Protėviai įspėjo. Esame pasiruošę visuomet ištiesti ranką visiems, kas to verti, bet niekuomet nenusileisime neteisybei.  Pasaulio ekonomikos hegemonams (JAV, Kinija, Vokietija) mes visuomet buvome pernelyg maži ir nesvarbūs, todėl su jais taip pat išlaikome darbinius diplomatinius santykius, kiek tai naudinga mūsų krašto ekonomikai. Taip pat parengę studijas apie kiekvieną Pasaulio Tautą, mezgame ryšius su visomis Pasaulio Valstybėmis ir Tautomis pagal 360 laipsnių strategiją, su kiekviena jų siekiant bendradarbiauti tuose segmentuose, kuriuose būtume naudingiausi.

Savo Draugus ir bičiulius labai vertiname, dažnai svečiuojamės bei kviečiamės pas mus, vyksta itin daug tarpvalstybinių bendrų renginių, mūsų šeimininkai atlieka puikius verslo ir prekybos sandėrius, o kultūrinėje plotmėje išgyvename didelį pažinimo džiaugsmą, sužinodami daug įdomybių apie kitas Kultūras bei pristatydami savąją unikalią baltiškąją Kultūrą. Mūsų draugai bei bičiuliai kuo puikiausiai žino, kad „Saulė Lietuvos tamsumas prašalina“, tad esame laukiami ir geidžiami bendraminčiai.

4 komentarai:

Anonimiškas rašė...

Pasiplėtokim link rytpiečių ar Karaliaučiaus - ir PRAPULSIM su savo Lietuviška šnekta.

Garantuoju.
Jau dabar su kai kuriais Vilniškiais ar Klaipėdiškiais, čia, savais,- Lietuviškai nesusišnekam.
--
Kažin su ta Imperine demokratija toliau nueisim?

Anonimiškas rašė...

ne baltvydis, o Balvirzio giria, ne ziemgala, o Zemgala

Anonimiškas rašė...

Ukraina arba Skitija ir yra Ariju Lietuviakalbiu zmoniu lopsys kur ir uzgime zemdirbyste, tad jos tiesiog negalima atskirti nuo Lietuvos kaip sirdies nuo kuno...i ten turi buti sugrazinta musu proteviu kalba kaip ir i Gudija bei Naugardo-Smolensko Rusija

Anonimiškas rašė...

Toks, pro imperialistinis tekstukas... :) Bet bandymas man patiko.