Krašto apsaugos doktrina

Būdami geopolitinio katilo centre, mes laikomės žaliojo neutraliteto, t.y. esame įvairių geopolitinių žaidimų užribyje ir į juos nesikišame. Prioritetinis ir strateginis tikslas – kuo didesnis neutralumas įvairių politinių viršnacionalinių darinių atžvilgiu, tačiau kol kas pasiliekama NATO kariniame bloke, iki susitvarkome ir pertvarkome savo krašto apsaugos sistemą (dešimties metų laikotarpiu iki 2022-2023). Suprasdami savo padėtį, Valstybės išskirtinį žalumą lyg skydu dengiame itin gerai parengta šalies gynybine sistema. Savo krašto gynybą patikime nuo mažens tvirtai apmokomiems elitiniams kariams lietuviams, o akivaizdžios agresijos atveju gyvuoja visuotinės mobilizacijos sistema, kai kraštą gina kiekvienas jos narys, nes pas mus “ kur vyras, ten ir karys”. Nuo 12 metų visiems berniukams privalomos karinio parengimo pamokos, įvairių karo formų strategijos ir taktikos dėstymas. Mes suprantame ir įdėmiai sekame geopolitinius pasaulio įvykius. žinome grėsmingiausius pavojus mūsų valstybei – didesnių kaimynų nuolatines pretenzijas, ir, svarbiausia, ilgai trunkančio informacinio-ideologinio karo grėsmes. Mūsų, mažos Tautos, pagrindiniai ginklai šioje kovoje:
·                     Aktyvi diplomatija, telkiant tos pačios kultūros, geografinės padėties ir savimonės kaimynus į 4 žiedų gynybinį aljansą-sambūrį, vadovaujantis saugios kaimynystės principu.
·                     Žiauriausios šiuolaikinio karo formos - Informacinio karo strategijos ir taktikos nuodugnus žinojimas, kievienam, ginančiam kraštą, įgyjant įgūdžius, kaip ginti savo vertybes ir gyvenimo būdą nuo masinės vartojimo kultūros ir moralinį-etinį nuosmukį propaguojančių invazijų. 
·                     Nesmurtinio pasipriešinimo strategijos ir taktikos principų ypatingai geras įvaldymas, žinojimas kaip veikti priešui nugalėjus informaciniame-vertybiniame kare arba tiesioginės agresijos metu.
·                     Partizaninio karo įgūdžiai, lyg abėcėlė žinomi kiekvienam piliečiui.
·                     Psichologinis ginklas. Strategija “Geriausia gynyba – puolimas”.


Švietimo sistema

Mūsų mokyklose vaikai mokomi Darnos paslapčių, Pagarbos vienas kitam ir sveikos gyvensenos bei mąstysenos principų. Kūryba – išskirtinis darnios mokyklos bruožas, mokiniai joje vertinami pagal tai, ką sukūrė. Nuo mažens didelis dėmesys skiriamas prigimtiniams Vaiko talentams ir gebėjimams, ugdomas savarankiškumas. Mokytojais dirba išminčių ardo atstovai, būtent jiems patikime savo vaikų mokymą. Mokytojas – itin gerbtina profesija Lietuvoje, tai gerbiamiausi šalies Žmonės.  Be kitų, įprastų pamokų, kiekvienoje mokymo įstaigoje dėstomos tautinės Kultūros, sveikos mitybos pagrindų, amatų, gyvosios istorijos, baltų (Lietuvių, latvių, gudų) ir užsienio (ukrainiečių, rusų, gruzinų, parsų, hindu, anglų, japonų, vokiečių, prancūzų, ispanų, kinų) Kalbų pamokos.

Nuo 12 metų berniukai ir mergaitės mokosi atskirose mokymo įstaigose.  Berniukų mokykloje įvedamos karo technikos, kovos menų, kovinės strategijos ir taktikos pamokos, sustiprinta fizinė Kultūra, supažindinama su dvasinėmis praktikomis, pasaulinėmis Išminties Knygomis, mokoma kaligrafijos ir retorikos meno. Juk Lietuva – nuo seno Vyčių kraštas, „kur vyras, ten karys“.

Švietimo sistemos pamatas - Meilės Lukšienės 1988m. parengta Tautinės Mokyklos koncepcija. Be jau įprastų matematikos, geografijos, astronomijos, fizikos, chemijos,tautinio paveldo, kalbų, retorikos, kaligrafijos, muzikos, dailės, amatų, dvasinės literatūros, sveikos mitybos pamokų Darnos Žmonės Mokykloje mokosi ir:
 1. Gyvenimo Pamokas
 2. Pažinimo Pamokas
 3. Grožio Pamokas
 4. Tylėjimo pamokas
 5. Išminties Pamokas
 6. Meilės Pamokas
 7. Atjautos Pamokas
 8. Džiaugsmo Pamokas
 9. Supratimo Pamokas
 10. Pagarbumo Pamokas
 11. Atgailos Pamokas
 12. Narsumo Pamokas
 13. Ištikimybės Pamokas
 14. Pareigos Pamokas
 15. Pasiaukojimo Pamokas
 16. Kantrybės Pamokas
 17. Maldos Pamokas

Valstybės valdymo forma

Darnos didvalstybės valdymo forma - kapos ir meritokratijos principus derinanti sistema, vadinama Dera.

Pagal visuotinai priimtus dėsnius, kiekviena Tauta pati sprendžia, kaip jai tvarkytis ir kuo jai vadovautis, valdant Valstybę. Lietuva semiasi stiprybės iš savo didingos ir turtingos praeities. Mūsų šalyje nuo amžių priimta vadovautis kapos sąranga savivaldoje. Kapos sąranga – nuo mažiausios iki didžiausios struktūros persismelkianti teisingumu nuostata, jog valdyti turi tie, kurie savo gyvenimu ir darbais jau įrodė savo sugebėjimą tvarkytis ir darniai sugyventi. Todėl pas mus tiek kaimelyje ar miestelyje, tiek valsčiuje ar srityje savivaldos ir bendruomenės tvarkymosi klausimuose sprendimo teisę turi tik daugiavaikiai, pavyzdinius ūkius ir darnias Šeimas sukūrę, sąžiningi, dori piliečiai. Subūrę iš 7-12 tokių pačių narių valdančiąsias grupes, kapos nariai vienbalsiai priima pačius teisingiausius sprendimus. Tik tokia santvarka yra naudingiausia visuomenei, jos dėka mūsų Didvalstybė eina klestėjimo keliu. Ši sąranga leidžia į sprendimų priėmimą ateiti išmintingiausiems Tautos atstovams.