PASAULĖŽIŪRADarnos didvalstybės pamatas – baltų Kultūra, palikta mums Protėvių, per amžius išsaugota mūsų Dainose, sakmėse, pasakose, legendose, žaidimuose, papročiuose, tradicijose. Pamatinės mūsų Kultūros vertybės – Dora, Darna, Gyvybė, o Tauta savo Gyvenime vadovaujamasi šiais kertiniais principais – Kūryba, Pagarba, Pareiga, Sąžinė.

Mes šventai gerbiame savo Protėvius, Gyvybę teikiančias Gamtos jėgas, suvokdami Vienybę atskirybėje, Pasaulio trivienybę, amžiną persikūnijimų ciklą ir savo Dvasios nemirtingumą. Aukščiausiąsias jėgas Mes pagerbiame būdami Gamtos apsupty – Miškuose, Alkuose, ąžuolynuose ir tam mums nereikia slėptis pastatuose. Dvasininkų luomo, kulto pastatų nėra, oficialios valstybinės religijos taip pat, tačiau didžioji Tautos dalis išpažįsta Baltų pasaulėžiūrą ir noriai laikosi pamatinių jos vertybių bei principų


Svarbiausią pasaulėžiūros dalį sudaro baltiškosios ir krikščioniškiosios (nemaišyti su lenkiškuoju katalikizmu) pasaulėžiūrų sąryšis, jungiant jas su vedantiškąja tradicija. Vaizdžiai tariant, tai Praeitis (senasis Baltų Tikėjimas), Dabartis (krikščionybė su baltiškuoju dėmeniu) ir Ateitis (vedantiškoji tradicija). Mes, Baltai, sugebame jungti visus Laiko skaičiavimo dėmenis į darnią visumą. Be kita ko, Mes suvokiame, kad tikrajame Pasaulio vyksme praeitis gali tapti ateitimi, dabartis praeitimi ar ateitimi ir pan. o laikas - sąlyginė sąvoka, kaip ir erdvė. Nes mūsų tikrajam Aš, kaip jį suvokiame, šie apibūdinimai negalioja. Mes žinome esantys amžini, todėl viską darome ATSAKINGAI, nes kiekvienas veiksmas ar poelgis turi pasekmių, kurios atitinka priežasties-pasekmės dėsnį. Ant šių trijų svarbiausių atramų (senasis Baltų Tikėjimas, baltiškoji krikščionybė ir vedantiškoji tradicija) ir laikosi Baltų Pasaulis, naujoji Baltų teosofija. Jos ryškiausiu skleidėju ir propaguotoju buvo Vydūnas, šią Baltų misiją suvokė ir Karalius Gediminas. Visuotinai išpažįstama baltų pasaulėžiūra – vedinės Kultūros (VEDINE KULTŪRA čia vadinama ikikrikščioniškų laikų daugumos Eurazijos Tautų (nuo Skandinavijos iki Indostano pusiasalio) Gyvenimo būdo pamatiniai principai) dalis, apimanti jau minėtus tris esminius dėmenis: senąjį Baltų Tikėjimą, baltiškąją krikščionybę, vedantiškąją tradiciją, taip pat turinti įvairių šintoizmo (Pagarba įvairioms Gamtos jėgoms ir reiškiniams, vaizdumo dėlei suteikiant joms Žmogaus pavidalus ir įvardijant vardais), daoizmo (moteriškojo ir vyriškojo Pasaulio prado bei jų jungties, nuolatinės Pasaulio kaitos, Dvasios nemirtingumo ir persikūnijimų ciklo, juslių suvaldymo naudos suvokimas, šventa Pagarba Protėviams) ir konfucianizmo (švento Pareigos jausmo prieš Šeimą, Giminę, Tautą suvokimas, Pagarba Tėvams, vyresniesiems, stipri moralė, Darnos tarp visuomenės sluoksnių palaikymas, visuotinis etikos kodo laikymąsis) bruožų. 


Garbinama skaisti Žmogaus Dvasia, švari Siela ir blaivus kūnas. Išminčių ardo atstovai gali atlikti vedančiųjų funkcijas įvairių Švenčių, apeigų metu, didžioji dauguma krašto gyventojų savo bendruomenėse tokį Žmogų išsirenka patys. Atkuriami Alkai, aukurai, šventos Ąžuolų giraitės. Kiekvienas Darbas ir diena palydima ir pasitinkama Dainomis ir sutartinėmis, apie 2 000 000 (Latvių, Gudų ir Lietuvių) jų yra saugojama Valstybės, taip palaikant Darną bei Dvasios stiprybę visuomenėje. Mūsuose nuo mažens suvokiama, kad Darnos palaikymas yra mūsų, Lietuvių misija šioje Žemėje, esame pašaukti ją skleisti šiame Pasaulyje.Be kita ko, mūsuose gerbiamos ir pripažįstamos ir kitos tradicinės religijos bei Tikėjimai, paliekant teisę kiekvienam garbinti aukščiausiąsias jėgas pagal savo suvokimą. 

Komentarų nėra: