Heraklitas apie kovos svarbą

Kova yra Pasaulio teisingumas. Kova būtina tam, kad egzistuotų Vienintelis..

Visa tvarkanti priežastis yra Vienintelis. Žmogus gyvena dėl priežasties. Tačiau jis negali pasikliauti juslėmis, kurios dažnai apgauna. Tik iš Universaliosios priežasties požiūrio kampo jis regi, kad visa yra viena bei kova yra visų daiktų Tėvas.

Priešybių kova gimdo visa ką Pasaulyje. Priešybių kova esanti kuriančioji Pasaulio priežastis ir jo variklis.

Karalius Gediminas apie Žodžio laikymąsi

Pirmiau geležis pasikeis į vašką ir Vanduo pavirs plienu, negu mes atšauksime mūsų ištartą Žodį.
Pikta Valia veikiantieji prieš šį raštą ir antspaudą šiuo laišku yra [skelbiami] Tiesos neigėjais, šėtono gerbėjais, Tikėjimo ardytojais, melagingais eretikais ir bet kokios Garbės netekusiais [Žmonėmis].

Ištrauka iš Gedimino laiško dominikonų ordino vienuoliams 

Raimundas Bakutis. Psichoistoriniai karai ir Lietuvių galimybės juose

Kas yra psichoistorija 
Plačiau apie psichoistoriją sužinome XXa. viduryje, fantastinių romanų dėka. Psichoistorija – išgalvoto mokslo pavadinimas Aizeko Azimovo romanų cikle “Fondas” bei kitų autorių Kūriniuose. “Fonde” psichoistorijos pagalba buvo numatyta greitai artėjanti civilizacijos krizė ir rastas pakankamai greitos išeities iš jos būdas – taip vadinamo Fondo įkūrimas, kuris turėjo tapti naujos imperijos pamatu.
Psichoistorija čia – tai mokslas, kuris gali numatyti DIDELĖS grupės ateitį, t.y. visos Tautos mastu. Ir numatyti labai tiksliai, nes šio mokslo pamatas yra matematinė logika, kurioje bet kokios klaidos tikimybė atmestina. Matematikos ir psichologijos pagalba galima nustatyti socialines-ekonomines ir politines visuomenės vystymosi ir civilizacijos istorijos tendencijas. Taigi, psichoistorija visuomenėje vykstantiems procesams tyrinėti taiko matematinius metodus, prilygina tuos procesus fizikai ir chemijai ir to dėka gali numatyti ateitį pakankamai aukštu tikslumu. Tačiau yra ir viena svarbi ypatybė: kaip kad molekulinėje-kinetinėje dujų teorijoje neįmanoma nuspėti vienos molekulės judėjimo, bet galima numatyti procesus, vykstančius dideliuose molekulių kiekiuose, taip ir psichoistorija negali tiksliai nustatyti vieno Žmogaus veiksmų, tačiau gali numatyti visos visuomenės pokyčius.

Apie Lietuvio charakterį

Koks yra lietuvio charakteris?

Darbštus ar tinginys? Linksmas ar liūdnas? Drąsus ar bailus? Pavydus ar gero linkintis? Tautos charakteris – vienas iš Tautos tapatybės bruožų. Žinome, kad prancūzai yra plepūs, o italai – draugiški, tuo metu vokiečiai santūrūs ir pedantiški. Tad galime kalbėti, kokios vertybės svarbiausios Tautai ir kaip jos susiformavo. 
Darbštumas – Lietuvio bruožas?
Geras Lietuvis, be abejo, yra darbštus. Šią dorybę mums Tėvai skiepija nuo pat vaikystės. Jei dirbsi – gerai gyvensi, o jei tinginiausi – nieko gero iš tavęs neišeis. 

Lietuviai - Girios Tauta

Gyvename Miškų zonoje. Tai reiškia, kad paliktas neprižiūrimas Žemės plotelis natūraliai užaugtų Mišku. Nuo seno Lietuvių Tauta gyveno Miškuose. Teritorijos miškingumas siekdavo 90%. Tačiau šiandien tik 30% Lietuvos teritorijos oficialiai vadinama Mišku, o pažiūrėjus fotožemėlapius, padarytus iš Žemės palydovo, pamatysime, kad realiai jis kur kas mažesnis. Taigi, šiandien aplink save turim stepės kraštovaizdį. Šis straipsnis bando atkreipti dėmesį į neįtikėtinai pasikeitusią Lietuvio gyvenamąją aplinką: per amžius gyvenęs Miško Gyvenimą, šiandien Lietuvis gyvena stepėje. Straipsnis ragina susimąstyti ar nederėtų mums Lietuviams labiau gerbti savo Žemelę ir leisti jai užsiauginti ant savęs Miškus, nes toks yra jos natūralus noras – pasidengti Mišku.

Istorija apie Lietuvos užjūrio kolonijas. Kuršo kolonijos Afrikoje ir Amerikoje

Kalbėdami apie užjūrio kolonijas, turtus nešusias turtingiausiomis tapusioms Europos Valstybėms, užmirštame, kad šalia Ispanijos, Didžiosios Britanijos, Prancūzijos ar Olandijos visada galima paminėti ir Lietuvą.

Jeigu kada dar kartą skaitysite Danieliaus Defo aprašytus Robinzono Kruzo nuotykius negyvenamoje saloje, tai atminkite, kad realus minėtos salos prototipas kolonizavimo amžiais buvo tiesiogiai susijęs su Abiejų Tautų Respublika (ATR) ir Lietuva.
Po 1558–1582 metais vykusio Livonijos karo Livoniją pasidalijo Abiejų Tautų Respublika ir Rusija. ATR atiteko pietvakarinė dabartinės Estijos bei šiaurės rytų dabartinės Latvijos dalis (Padauguvos  hercogystė). Šiaurinė dalis atiteko Rusijai. Tuo tarpu teritorija, plytėjusi tarpvakarinio Dauguvos upės kranto ir Baltijos jūros, tapo naujos Kuršo ir Žiemgalos kunigaikštystės teritorija. Kunigaikštystė tapo Abiejų Tautų Respublikos bendro valdovo vasalu. Pirmuoju Kurliandijos kunigaikščiu tapo paskutinis Livonijos ordino magistras Gotthardas Kettleris (G.Ketleris).

Vydūnas apie Dievo įstatymus

Rymojau kartą čia, kur jūrų giesmė ataidi aukštose uolose. Ten Medžiuose kybojo kanklės. Vėjas virpino Žmonių pritaisytas stygas. O jos taip sutarė su Jūros giesme, kad užsimiršau. Negaliu apsakyti viso to gražumo, kurį tuo metu patyriau. Buvo čia visiška Žmogaus ir Gamtos veikimo dermė. Todėl mane taip toli nunešė nuo manęs. Nunešė į supratimą amžinojo Kūrėjo Darbų ir norų.
Ilgai turbūt taip stovėjau, aptilo audra. Ir kanklės nutilo. Tik bangos šniokštė. Žvelgiau aukštyn į pilį ir pakilo kažkas nuo mūrų, lyg koks pilkas paukštelis. Lekiojo, skrido ir leidosi žemėn. Sukosi ir nukrito. Pasilenkiau ir paėmiau. Tai buvo senoviniu raštu išmargintas lapas. Pamažu ėmiau suprasti, kas jame parašyta:

Viso Pasaulio Dievas ir Kūrėjas rašo Žmonėms:

Sun Tzu strategija apie prielaidas Pergalei


Karo Tiesos nėra sudėtingos. Pergalė kare leidžia išsaugoti žūstančias Tautas ir visuomenes. Pralaimėjimas reiškia Laisvės, nepriklausomybės ar teritorijos praradimą. Taigi, Pergalė nėra ambicijos objektas.
Senovės Karo Meno loginė esmė yra paprasta: pažink priešą; žinok save; suvok supančias aplinkybes; suprask vyksmo esmę.
Pergalės logistikoje labai svarbi yra nenuspėjamumo dimensija. Priešas, nežinantis kada, iš kur ir kur jūs pulsite, nesugebės tinkamai pasirengti gynybai. Jo dėmesys nebus koncentruotas, Dvasios ir proto energija – nesutelkta.
Didėjant priešo nerimui agresyvi ir nenuspėjama jūsų elgsena tik padvigubins įtampos atmosferą, pavers suklaidinto priešininko reakcijas beprasmėmis ir nerezultatyviomis.

Antuanas de Sent-Egziuperi (Antoine de Saint-Exupery) apie mažų žingsnelių meną

Neprašau tavęs, Viešpatie, stebuklų ir vizijų, tik jėgų kasdienybei. Išmokyk mane mažų žingsnelių meno.
Duok man sumanumo ir išradingumo, kad kasdienybės įvairovėje ir gausoje spėčiau įsidėmėti tai, ką sužinau ir patiriu.
Išmokyk mane tinkamai paskirstyti laiką. Suteik man Galios tiksliai pajusti, kas yra svarbiausia, o kas ne taip svarbu.
Įtikink mane, kad svajonės nieko gero neduoda, vis tiek, ar svajočiau apie praeitį, ar apie ateitį. Padėk man kuo geriau atlikti šios dienos Darbus ir suvokti, kad svarbiausia valanda yra dabar.
Apsaugok mane nuo naivaus Tikėjimo, kad Gyvenime gali viskas klostytis sklandžiai. Padovanok man blaivų suvokimą, kad sunkumai, pralaimėjimai, nesėkmės, klaidos yra neišvengiami gyvenimo priedai, padedantys mums augti ir bręsti.

Mikalojaus Konstantino Čiurlionio mintys apie Žemės ir Tėvynės Grožį

O virš tų krantų, virš to mylimo Nemuno Dangus toks skaistus, švelnus, toks lietuviškas - žiūri žiūri ir negali atsižiūrėti. Tuomet širdis smarkiau pradeda plakti, o Siela nudžiugus himną pradeda giedoti Tam, kuris Tėvynę tau davė Lietuvą.

O! ir graži gi ta mūsų Lietuva. Graži savo liūdnumu, graži paprastumu ir širdingumu. Nėra čia kalnų, debesis remiančių, nėra kaskadų ūžiančių; pažvelk tik aplink! - koks graudus paprastumas tame reginyje. Laukas kaip didelis šilkinis kilimas su tamsiai ir šviesiai žaliais langeliais; per lauką juokingai vingiuoja kelias ir pranyksta kažkur grioviuose; palei kelią kryžius, o šalia jo beržas stovi ir verkia. Toli horizonte mėlynuoja Miškas. Prisiartink prie jo, tai jis tau paslaptingu kuždesiu seną seną legendą apsakys arba raudą graudžiai pradės ošti.Nuotraukose M.K.Čiurlionio triptikas "Raigardas"

Ouraja Maunten Drymer (Oriah Mountain Dreamer) apie Meilę

"Man nerūpi, iš ko tu gyveni.
Noriu žinoti, ko tu trokšti,
ir ar tau užtenka drąsos svajoti, kad pasieksi tai,
ko ilgisi tavo širdis.

Man nerūpi tavo amžius.
Noriu žinoti, ar rizikuotum
atrodyti kaip kvailys dėl meilės,
dėl savo svajonės,
dėl nuotykio,
vadinamo Gyvenimu…

Alternatyvioji istorija. Kaip galėtų atrodyti Pasaulis be krikščionybės, judaizmo ir islamo

Kas būtų, jei..Kartagina laimi karą prieš Romą antrajame Punų kare.

"..Roma ir Kartagina kovojo viena prieš kitą? Taip. Du kartus. Iš pradžių jie buvo sąjungininkais kare prieš Epyrą. Romėnai laimėjo pirmąjį karą ir stengėsi apriboti Kartaginos veiksmus. Antrasis karas prasidėjo po 23 metų ir tęsėsi.. hmm.. vienuolika metų, nors paskutinių trijų metų galima neskaityti, tiesiog pribaiginėjo priešininkus - Hanibalas jau paėmė ir sudegino Romą.."

Apie lietuvišką pirtį, kokia ji yra, gali ir turi būti

LIETUVOS GINTARINĖS GARINĖS PIRTIES YPATUMAI, SKIRTUMAI NUO KITŲ PASAULIO PIRČIŲ IR JOS VEIKSMŲ (PROCEDŪRŲ) TAISYKLĖS

Lietuviška gintarinė garinė pirtis skiriasi nuo kitų Pasaulio pirčių savo ypatingu gydomuoju poveikiu. Lietuviškos garinės pirties pėrykloje yra karšti gydoųjų augalų antpilų garai (daug kartų karštesni, nei turkiškoje), kurių įtakoje, taip pat gydomųjų augalų vantų pėrimo bei masažų (maigų) įtakoje vyksta Žmogaus organizmo sveikatinimas ir gydymas.

Lietuviškos garinės pirties pėryklos ypatumai yra tie, kad pėryklos medinė apdaila yra daroma iš biologiškai pasyvių medienos rūšių: sienos daromos iš juodalksnio, plautai – iš liepos, grindys – iš drebulės.

ŠIANDIEN - BLAIVYBĖS DIENA

Šią dieną siūloma praleisti visiškai blaiviai. Blaiviai ne tik fiziškai (be svaigalų, rūkalų, kvaišalų), bet ir energetiškai (be neigiamos informacijos, sklindančios iš žiniasklaidos, TV ir interneto, be streso, įtampos darbe) bei dvasiškai (Išminties raštų, įvairių Knygų, dvasinės literatūros skaitymas, laikas su Šeima, Meilė). Idealiausia šias dienas praleisti su Šeima, su Knyga, Gamtoje, medituojant, pasninkaujant.

Tikimės, kad tai taps gražia tradicija Lietuvoje. Kviečiame ne tik praleisti šias dienas blaiviai, bet ir dalintis Žinia apie blaivybės dienų buvimą, jų prasmę su Draugais. Būtų šaunu, jei ne tik pats praleisite šią dieną visiškai blaiviai, bet ir pasidalinsite aktualia informacija, straipsniais apie blaivybės naudą. Gražus šios dienos akcentas būtų pasidalinti Knygos, kurią paėmėte į rankas blaivybės dieną, ištraukomis. Taip pat laukiame rekomendacijų, kurias Knygas arba straipsnius, susijusias su blaivybe, rekomenduotumėte skaityti.


Kviečiame dalintis šių dienų įspūdžiais, vaizdais, įrašais facebook grupėje Blaivybės diena https://www.facebook.com/groups/blaivybesdiena/

2014-ųjų blaivybės dienos

Pradedant 2014-uosius - blaivybės metus - skelbiamos blaivybės dienos. Šias dienas siūloma praleisti visiškai blaiviai. Blaiviai ne tik fiziškai (be svaigalų, rūkalų, kvaišalų), bet ir energetiškai (be neigiamos informacijos, sklindančios iš žiniasklaidos, TV ir interneto, be streso, įtampos darbe) bei dvasiškai (Išminties raštų, įvairių Knygų, dvasinės literatūros skaitymas, laikas su Šeima, Meilė). Idealiausia šias dienas praleisti su Šeima, su Knyga, Gamtoje, medituojant, pasninkaujant. Tai tik keliasdešimt dienų per metus, pasistenkime jas praleisti idealiai ir maksimaliai prasmingai.

Tikimės, kad tai taps gražia tradicija Lietuvoje. Jei palaikote šią idėją, kviečiu ne tik praleisti šias dienas blaiviai, bet ir palaikyti šią naują tradiciją dalinantis Žinia apie blaivybės dienų buvimą, jų prasmę su Draugais. Dalinkimės šia atmintine su savo Draugais! Telydi Jus Dora ir Darna!

P.S. Atmintinė sudaryta, atsižvelgiant į Dangaus kūnų poveikį, įvairių Lietuvoje vyraujančių Tikėjimų ir pasaulėžiūrų praktikų, papročių ir tradicijų, svarbių Tautos Švenčių ir Gamtos virsmų įtaką Žmogaus kūnui, energetikai ir Dvasiai. Kviečiame dalintis šių dienų įspūdžiais, vaizdais, įrašais facebook grupėje Blaivybės diena https://www.facebook.com/groups/blaivybesdiena/

Sutartinių šventybės universalumas

Sutartinių ilgaamžė giedojimo praktika (esama net 30 skirtingų jų giedojimo būdų) liudija sutartinėse kadaise slypėjus aukščiausią tam tikros tradicijos pasiekimą, aukščiausią įvertinimo formą, aukščiausią elgsenos tipą, anot V.Toporovo - "šventumą" (sviatostj).

Galima manyti, kad sutartinės savo prigimtimi susijusios su ypač svarbiomis apeigomis, kurių metu tarsi kontaktuojama su jėgomis, turinčiomis ypatingų Galių, esančiomis ypatingame Pasaulyje. Tai tam tikri metų ciklo periodai, gimimo ir mirties momentai ir kiti, kuriais ypač aštriai suvokiamas Žmonių ryšys su Pasauliu bei vieno su kitu. Gal tai savaip atsispindi ir pačiame šių sakralių giesmių pavadinime sutartinės (nuo sutarti, susitarti), sutartys (nuo sudaryti sutartį, sandėrį). Be to, sutarti - tai derėti. Taigi, sutartinės - ir darnaus skambėjimo, t.y. visuotinės Darnos išraiška (mūsų laikų muzikos teorijoje tai skamba paradoksaliai - nedarnių intervalų - sekundų - Darna!).

Proveržio strategija Lietuvai. Maršalo Liotė (Lyautey) principas

Garsusis prancūzų maršalas Hubertas Liotė (Hubert Lyautey) išgarsėjo savo pasisakymu. XIXa. kovodamas Alžyre jis kartą paklausė savo sodininko, kad būtų puiku pasodinti čia Medžių, kurie duotų pavėsį. Sodininkas atsakė, kad Medis auga lėtai ir kol užaugs iki tokio, kuris duotų pavėsį, turi praeiti mažiausiai 50 metų. Maršalas į tai atsakė: "Tokiu būdu, nėra ko gaišti. Įsakau pradėti sodinimą nedelsiant!" 

Bernardas Aleknavičius apie Lietuvių tvirtovę

Nuo seno tvirtovės gynė kraštą, Tautą, Valstybę. Mūsų Tautos tvirtovė – ne rūstūs mūrai, ne pilies kuoruose degančios Ugnys, bet tvirtas, nepalenkiamas lietuviškas Žodis, per kurį mes atėjome į civilizuotą Pasaulį. 

Nuotraukoje M.K.Čiurlionio "Tvirtovė. Pasaka"

Lietuviai kosminių raketų teoriją plėtojo dar XVII-ojo amžiaus viduryje

Prieš 360 metų mirė daugiapakopių raketų teorijos pradininkas Kazimieras Simonavičius, prieš 160 metų aviacijos Lietuvoje pradininkas Aleksandras Griškevičius aprašė valdomo aerostato ir garu varomo propelerio idėją, prieš 100 metų mirė Mikalojus K. Čiurlionis, vienas pirmųjų Pasaulyje tapęs kosmoso tematika.
Kaip šiandien eiliniam vartotojui, gyventojui, skaitytojui reikėtų žiūrėti į kosmoso mokslą ir kosmoso technologijas? Pabandykime pažiūrėti į tai iš kiek toliau. Žinia, egzistuoja fundamentiniai mokslai, dėl kurių svarbos, ko gero, niekas nesiginčija. Jie nustato ir atranda dėsnius, tikrina naujus reiškinius. Kai kurie reiškiniai ir procesai technikos evoliucijos raidoje virto įrankiais, mašinomis, paslaugomis, verslo objektais ir panašiai.

Ilgaamžiškumo receptas (Mefistofelis iš J.V. Gėtės "Faustas")

MEFISTOFELIS
Tu vėl protingai ir gerai šneki:
Yra natūralesnis būdas atjaunėti,
Tiesiog visa metodika puiki,
Bet nemanau, kad tau jinai padėtų.

FAUSTAS
Kokia?

MEFISTOFELIS
Gerai. Tam neprireiks nei pinigų,
Nei daktarų ar raganų pagalbos:

Jėzus apie rūpinimąsi šiandiena

Todėl aš sakau jums: per daug nesirūpinkite savo Gyvybe, ką valgysite, nei savo kūnu, kuo vilkėsite. Argi Gyvybė ne daugiau už maistą ir kūnas už drabužį? Įsižiūrėkite į padangių sparnuočius: nei jie sėja, nei pjauna, nei į kluonus krauna, o jūsų dangiškasis Tėvas juos maitina. Argi jūs ne daug vertesni už juos? O kas iš jūsų gali savo rūpesčiu bent per vieną sprindį prailginti sau Gyvenimą?! Ir kam gi taip rūpinatės drabužiu?! Pasižiūrėkite, kaip auga lauko lelijos. Jos nesidarbuoja ir neverpia, bet sakau jums: nė Saliamonas pačioje savo didybėje nebuvo taip pasipuošęs kaip kiekviena iš jų. Jeigu Dievas taip aprengia laukų gėlę, kuri šiandien žydi, o rytoj metama į krosnį, tai argi jis dar labiau nepasirūpins jumis, mažatikiai? 

Todėl nesisielokite ir neklausinėkite: 'Ką valgysime?' arba: 'Ką gersime?", arba: "Kuo vilkėsime?". Visų tų dalykų vaikosi pagonys. Jūsų dangiškasis Tėvas juk žino, kad viso to jums reikia. Jūs pirmiausia ieškokite Dievo karalystės ir jo teisumo, o visa tai bus jums pridėta. Taigi nesirūpinkite rytdiena, nes rytojus pats pasirūpins savimi. Kiekvienai dienai gana savo vargo.

Gintaras Beresnevičius apie Lietuvių identitetą

Didžiausia įmanomų mūsų darytų ir tebedaromų klaidų  – sėdėti pasyve ir aimanuoti. Dėl prarandamo identiteto. Deja, sėdint jis nestiprėja. Jis stiprėja veikdamas ir patirdamas iššūkius. Reikia veikti taip, kad tas identitetas tvirtėtų. Identitetui pavojų nėra, kai jis eina, skina kelius, kai jis demonstruojamas. Kai jis tampa veikiančia jėga. Tai airių, italų, kinų, japonų identitetas. Į jį įsikimbama. Jis lieka nepaleistas ir už gimtosios teitorijos ribų. Jis atvirai reklamuojamas, tampa pasaulinių masinės Kultūros švenčių ir masinės Kultūros vaizdinių šaltiniu. Keltų Halovynas, airių per Šv. Patriko dieną žaliai dažomas Hudzonas, kiniečių drakonai, skandinavų troliai tapo didžiųjų kino filmų personažais.

Vedos apie visa ko vienovę ir skirtingumą tuo pat metu

Siela niekada negimsta ir nemiršta. Ji neatsirado praeityje, neatsiranda dabar ir neatsiras ateityje. Ji – negimusi, amžina, visad esanti, pirminė. Ji nežūva nužudžius kūną.


Kaip Žmogus užsivelka naujus drabužius, nusimetęs sudėvėtus, taip ir Siela gauna naujus materialius kūnus, palikusi senus ir nereikalingus.

Sielos nesuskaldo į dalis joks ginklas, nesudegina Ugnis, nepermerkia Vanduo, neišdžiovina vėjas.
Ji nekintama, visur esanti, amžina, kupina žinojimo ir palaimos“.

Taip apibūdinama Siela "Bhagavad Gitoje" – seniausiame Žmonijos šventraštyje.

Vediniai šventraščiai pristato vienovės ir skirtingumo tuo pat metu koncepciją (ačintja bheda abheda tatva). Jie sako, kad Dievas išskleidė Save į begalinę daugybę energijų (tatvų). Jos skirstomos į višnu-tatvas ir dživa-tatvas.

Raimundas Bakutis. Vilko sąkandis

Besidomint Lietuvių istorija, nekart kilo mintis/klausimas, kodėl skirtingais laikmečiais istorijos eigoje mūsų krašto Žmonės buvo taip ypatingai engiami ir niekinami. Suprantamos įvairių karų, kovų už teritoriją, įtakos sferas, Galių pasiskirstymą priežastys. Vyksta nuolatinė kova už būvį, savo vietą po Saule, gyvybinius interesus. Galima laimėti ar pralaimėti tas kovas garbingais ir ne visai būdais. Visko pasitaiko. Nugalėtojai neteisiami, kaip sakoma. Tačiau į akis krenta tų kovų, nepriklausomai nuo jų baigties, lydimasis elementas: begalinė panieka ir pastangos įvairias būdais pažeminti Nemuno krašto Žmones. Vydūno "Septyni šimtmečiai Lietuvių ir vokiečių santykių"A.Liekio "Juodieji Lietuvos istorijos puslapiai" bei kituose istoriniuose bei istoriografiniuose šaltiniuose aptinkami gausūs šios paniekos, pereinančios į neapykantą, pavyzdžiai. Kas beįsiveržtų į lietuviškas Girios plotmes, ar tai kryžiuočiai, ar tai švedai, ar carinės Rusijos ar vokiečių vermachto daliniai, lenkų šovinistai ar modernieji "europeizatoriai" - šios paniekos ir žeminimo dėmės sunku nepastebėti.

Anksčiau, o dažnai net ir dabar, esame apsviedžiami atsilikėliškumu, nekultūringumu, necivilizuotumu, prastu skoniu, žema kilme ir daugybe kitų epitetų, nors įvairūs archeologiniai, istoriniai šaltiniai teigia ką kita, dažniausiai priešingai. Kokios šito priežastys, atsakyti pabandykime pasitelkę įvairių gyvūnų įvaizdžių metaforas.

Žmogaus plaukų svarba

Ši informacija apie plaukus buvo slepiama nuo Vietnamo karo laikų. Mūsų Kultūra teigia, jog šukuosena  –  asmeninis pasirinkimas,  šukuosenos stilius – tai mada ir/arba patogumas, ir tai, ką Žmonės daro su savo plaukais,  tiesiog kosmetinis klausimas.

Grįžtant prie Vietnamo karo laikotarpio, galima atrasti kitokį vaizdą, nuslėptą nuo daugelio Žmonių. 90-ųjų pradžioje Salli (vardas pakeistas dėl konfidencialumo) ištekėjo už psichologo, kuris dirbo veteranų reikalų ministerijos ligoninėje. Jis dirbo su karo veteranais, turinčiais potrauminių stresinių sutrikimų. Dauguma iš jų tarnavo Vietname.

Salli pasakoja: „Aš puikiai prisimenu tą vakarą, kai Vyras atėjo Namo nešdamas rankose oficialios išvaizdos aplanką. Jame buvo šimtai puslapių valstybinių tyrimų.


Vyras buvo šokiruotas turiniu. Tai, ką jis perskaitė tuose dokumentuose, visiškai pakeitė jo Gyvenimą. Nuo tos akimirkos mano konservatoriškas, besilaikantis viduriniųjų pažiūrų Vyras pradėjo auginti plaukus ir barzdą ir daugiau niekada nesikirpo. Be to, veteranų reikalų ministerijos medicininis centras tai jam leido ir dar keletas konservatyvių darbuotojų Vyrų pasekė jo pavyzdžiu.


Kai perskaičiau dokumentą, supratau, kodėl. Pasirodė, jog Vietnamo karo metu speciali karinio departamento kariuomenė siųsdavo slaptus agentus į Amerikos indėnų rezervacijas ieškoti talentingų skautų, tvirtų jaunų Žmonių su negirdimo judėjimo per ribinę vietovę įgūdžiais. Jie specialiai ieškojo Vyrų su išskirtiniais, beveik neįmanomais sekimo sugebėjimais.

Mėnulio įtaka Žmogaus organizmui

Gana seniai pastebėta ir įrodyta, kad Mėnulis stipriai veikia Gamtos reiškinius ir Žmogaus emocijas bei instinktus. Mėnulio ciklai daro tiesioginę įtaką Žmogaus organizmui, kas pasireiškia pokyčiais Žmogaus energetinėje sistemoje. Patartina, gal net būtina, savo gyvenseną derinti pagal Mėnulio ciklus. Kiekviena Mėnulio fazė skirstoma į 3 fazės (trečdalius). Atskirais trečdaliais Mėnulio gravitacijos jėgos nukreipia daugiau energijos į kažkurią kūno zoną – joje esantys organai ar kūno dalys yra stipriau aktyvuojami. Skausmai šiose srityse žymi sutrikusias funkcijas. Pasirodo, sunkūs ligoniai, žinodami Mėnulio fazes ir jų trečdalius, galėtų išvengti komplikacijų, o sveikuoliai – sustiprinti Sveikatą. 

1 fazė – jaunatis
Tai pirmasis ypatingas taškas. Mėnulis atsiduria tarp Žemės ir Saulės, Mėnulio-Saulės trauka sumuojasi, todėl žmogus tampa 20% lengvesnis. Žmogaus skysčiai yra prie galvos. Dabar besiplečiančius ir kylančius aukštyn procesus keičia priešingi – suglaudinantys ir einantys žemyn. Bendra Mėnulio ir Saulės gravitacija mažėja, kol galiausiai viena kitą neutralizuoja. In mažėja, Jan didėja, todėl skysčiai iš galvos srities leidžiasi žemyn ir tolygiai pasiskirsto organizme (stiprėja Jan). Laipsniškai didėja žmogaus svoris bei aktyvumas.