Pilietinė iniciatyva "2014-ieji - blaivybės metai"

Kviečiu prisidėti prie šios pilietinės iniciatyvos. Tauta budinasi ir blaivėja. Nauji Metai - puiki proga suteikti tam realų postūmį. Programa, tikslai ir veiksmų planas jau netrukus. Jei nori prisidėti prie iniciatyvos, prašau pasidalinti šiuo su savo Draugais!

Viliaus Orvido malda, iškalta akmenyje

Tu esi Dievas – aš tvarinys.
Tu esi viskas – aš niekas.
Tu esi jėga – aš silpnumas.
Tu esi visur – aš tik čia.
Tu esi tėvas – aš tavo vaikas.
Tu esi Gyvenimas – aš mirtingumas.
Tu esi kelias – aš blaškymasis.
Tu esi ganytojas – aš tavo avelė.
Tu esi nuolankumas – aš pilnas puikybės.
Tu esi tiesa – aš klaidų versmė.
Tu esi skaistumas – aš visas dėmėtas.
Tu esi saulė – aš tik spindulėlis.
Tu esi okeanas – aš jo lašelis.
Tu esi visata – aš jos žvaigždutė.
Tu esi amžinybė – aš tik valandėlė.
Tu esi meilės ugnis – aš tik kibirkštėlė.

Sumanymas "Šventi Lietuviui Žodžiai"

Tautos mastu pradedamas naujas sumanymas "Šventi Lietuviui Žodžiai". Šio sumanymo tikslas - surinkti ir nustatyti Tautos pamatines vertybes, susitarti dėl jų, ką mes laikome svarbiausiu savo, Šeimos bei Tautos gyvenime. Tas vertybes įkūnijantys Žodžiai turėtų būti rašomi iš DIDŽIOSIOS raidės. Šie žodžiai atspindės Lietuvių pasaulėžiūrą, pasaulėjautą, vertybes ir principus. Nes tai, kas rašoma iš didžiosios raidės, rodo, ant kokio pamato stovi mūsų Tauta. 

Dao: Dangaus įstatymas

Tiesūs Žodžiai nebūna gražūs; gražūs Žodžiai nebūna tiesūs.
Išmanantis nebūna iškalbus; iškalbus Žmogus išmanymo neturi.
Žinojimas nebūna visapusis; visapusės Žinios vertės neturi.
Išmintingas Žmogus nekaupia, kad paslėptų nuo kitų. Kuo jis labiau Žmonėms pagelbsti, tuo didesni ir jo paties turtai; kuo atiduoda jis daugiau, tuo jis ir pats daugiau įgyja. Dangaus įstatymas yra suteikti ir nekenkti;
[išmintingo] Žmogaus įstatymas yra pagelbėti ir nekovoti.

Šventinis žaliavalgiškas Kūčių stalas pagal Protėvių papročius

Adventas yra senas, skaičiuojantis mažiausiai keletą tūkstančių metų mūsų Protėvių Gyvenimo laikotarpis, kai būtina badauti ir tuo išsivalyti organizmą nuo vasarą ir rudenį valgytų gėrybių organizme nusėdusių šlakų ir toksinų. Kitas badavimas (organizmo išvalymas nuo šlakų ir toksinų) vyksta per Gavėnią, po sūdytų ir riebių žiemos valgių.

Kūčios – mūsų genčių šeimyninė Šventė, kai Šeimos nariai susirenka prie Šeimos židinio, prie Ugnies – pagerbti ir pašlovinti Ugnies, kurią meiliai šaukdavo Gabija, o jei ją gerbi ir dar garbini, tai jokiu būdu negalima jos tą vakarą išnaudoti: virti, kepti, ar dar kitaip Ugnies pagalba apdoroti aukojamo maisto.

Kūčių vakarui, Gabijos pagerbimui gaminami patiekalai iš grūdų, sėklų, riešutų, daržovių, vaisių, grybų, – tie valgiai Kūčių vakarą būdavo atnašaujami Lietuvių Gamtos dievybėms.

Per Kūčias, kad ir kiek valgių būtų, o jų neturi būti daug ir jokiu būdu ne 12(!!!), o ne daugiau devynių (žiūr. elnias devynragis), nes mūsų Protėviai keletą tūkstančių metų gyveno sveiki ir laimingi pagal Mėnulio kalendorių, nei atsirado krikščionybė su lotynišku Grigaliaus kalendoriumi. Ant Kūčių stalo neturi būti žuvies, silkės, kiaušinių ir valgių su kiaušiniais, šiukštu bet kokia mėsa (žvėriena, naminių gyvulių, paukštiena, majonezas, kečupas, ir kiti parduotuviniai masinio vartojimo produktai). Neturi būti Duonos, pyragų, bandų, bandelių, jėzuitų atneštų kūčiukų, kiaušinių, sviesto, grietinės, nieko valgomo su cukrumi, nieko kepto, virto, troškinto ar kitaip terminiai apdoroto maisto. Ant Kūčių stalo negali būti ir bulvių, nes bulvės Lietuvių mityboje atsirado tik XVI amžiuje.

Bhagavad Gita apie tvirtą Dvasią

..55. Kurs atmeta visus geidavimus, kurie smelkiasi į Širdį, ir, parimdamas Esmėje, yra patenkintas esmingumu, tas vadinamas esančiu tvirtos Dvasios.
56. Kurio Širdis nebesuvirpa skausmuose, ir linksmume liekasi be užgaidų, kuriam nebėra aistrų, baimės, pykčio, tas vadinamas patvarios Dvasios užsigrūdėliu.
57. Kurs visais atžvilgiais būva be prisikibimo, vis tiek ar jį pataikintų malonumas ar nemalonumas, nieku nebesidžiugindamas, nieku nebapsimaudydamas, tas yra patvarios Dvasios.
58. Kurs savo jusles nuo juslinių dalykų atlaiko, kaip vėžlys savo narius įsitraukia, tas yra patvarios Dvasios.
59. Juslių dalykai atkrinta nuo Sielos, kuri jais nebeminta, jai liekasi tik dar jų skonis, bet ir skonis pranyksta, kada Siela yra patyrusi Aukščiausiąjį.
60. Vis dėlto juslės kartais smarkiai užninka ir išmintingojo didžių pastangų Žmogaus Širdį, tarsi siekdamos ją išrauti iš šaknų.
61. Jas visas drausmėje laikydamas ir Manyje susivokdamas, aukščiausiame savo siekinyje, jis Manyje parims; jusles suvaldžius, Dvasia tvirtėja.
62. Atsiduodamas juslių dalykams, Žmogus prie jų ir kimba; iš to prikibimo kyla geidulingumas, iš geidulingumo išauga aistringumas;

Su Žiemos Saulėgrįža, Darnos Žmogau!

Saulė Motinėlė pradeda naują ratą, šiandien vėl gimsta Šviesa..

Žiemos Saulėgrįžos laikas visad yra ypatingas, kuomet tarsi sustoja laikas ir jei tai suvoki, turi galimybę įvertinti savo nueitą Kelią, sudėlioti visus taškus ir pasverti. Pačiame pakilime tamsus metas. Saulutė, kuri mūs kraštus retai lanko, dabar šviečia dar trumpiau. Ilgi vakarai, kai ryto nėra...Bet kame yra tikrasis stebuklas ir šventumas - tą pačią ilgiausios nakties ir tirščiausios tamsos akimirką gimsta Saulė, kad vėl grįžti pas mus! Tiesioginis dieviškumo įrodymas, kuomet viename taške susitinka dvi priešingybės. Deja, Žmonės kažkur skuba, kažkur lekia ir nebesugeba įžvelgti juos supančio šventumo.

Tikiu, Gamtos virsmas tiesiogiai atsilieps ir Tavyje, o Tavo veiksmai tiesiogiai atsispindės ir Gamtos virsmui, todėl šiomis dienomis poelgiai turi būti kuriantys, o Žodžiai romūs ir pasverti. Didelė atsakomybė ir be galo šventas jausmas.

Linkiu Tau, Broli, Sese, geros kloties, sėkmės ir Sveikatos, o svarbiausia Tikėjimo, Tikėjimo šventaisiais.

Lai Dievai Tave nukreipia teisingu Keliu ir laimina. Lai Protėviai saugo.

Nuoširdžiausiai linkiu Tau Gyvenime sutikti tik gerus Žmones. 


(Ištraukos iš Dvasios Brolio laiško)

Monumentas „Pasaulio Lietuvių Vienybės karūna“

Lietuvių Tautos pamatų kertiniai Akmenys – gimtoji Kalba, Tikėjimas, istorinė atmintis, tautinės tradicijos, Kūryba ir Vienybė. Tautos istorinio Kelio ir kūrybinių Galių viršūnė – Lietuvos Valstybė, kurios atkūrimo šimtmečio jubiliejui ir skiriame šį monumentalų paminklą – PASAULIO LIETUVIŲ VIENYBĖS KARŪNA. Šis paminklas savo simboliais išreiškia Pasaulio Lietuvių Vienybės idėją, susitelkimą nepriklausomai Lietuvos Valstybei išsaugoti ir sustiprinti. Pagrindinis paminklo siluetas primena karūną, o idėjinę esmę išreiškia iš gilios praeities kilę baltų Kultūros ženklai ir simboliai.

Justinas Marcinkevičius apie Gyvybę

Gyvybė – mano ginklas,
Užuobėga menka,
Nesibaigiantis ginčas,
Nei karas, nei Taika.
Tiek būta, jausta, rėkta,
Kad jau spėliot imi:

O kas Gamtos norėta 
Įrodyt manimi?
Ko gero, jos mėginta
Visu manim pajust,
Kaip skaudžiai viskas krinta,
Ir kaip aš myliu jus.

Gelminė Lietuvių pasaulėžiūra sutartinėse

"Sutartinėje dera kažkoks labai labai senoviškas mąstymas, kada gražumas buvo tarsi "sudaužti" skirtingus balsus. Visos sutartinės pasižymi labai tobula forma, ten tikrai galima visaip matematiškai skaičiuoti, dėlioti. Visa tai rodo tobulą struktūrą, tam tikrą dvinarystę. Čia vėlgi galimi visokiausi ryšiai su Rytų estetika: dvi šalimai esančios tonacijos tarsi sudaro priešpriešą viena kitai, tai galima jungti su priešingais poliais, tarkim, vyriška-moteriška, Jin-Jang. Kaip ir Rytų Kultūroje Pasaulio Darna galima tik per jin-jang jungtį, tarpusavio sąveiką, lygiai taip pat ir sutartinėse." (Doc. dr. Daiva Vyčinienė)

Daugiau čia: 
Alchemija XI. Praktinė magija sutartinės (I dalis): https://www.youtube.com/watch?v=bv1lArNqLpA
Alchemija XI. Praktinė magija sutartinės (II dalis): https://www.youtube.com/watch?v=GzJaTeFptGw

Zaratustra apie priesakus Žmogui

Žmogus yra iškiliausias Dievo Kūrinys ir turėtų gyventi pagal priesakus: "Humata, Hukta, Hvaršta" (geros mintys, geri Žodžiai ir geri Darbai).

Vydūnas apie Tautai žalingus dalykus

..Žymiausias yra alkoholis. Daug jau daroma, kad jis būtų šalinamas. Vis dėlto jis stipriai dar vartojamas. Ir bus geriamas, kol žymesnieji Tautos žmonės to nesiliaus. Todėl neturėtų nė vienas Žmogus, kurs girtauja, užimti valdžiavoje nors ir tik prasto valdininko vietą. Mokytojas, gydytojas, teisėjas ir kunigas turėtų iš vietos būti paleidžiami, jeigu girtautų. Bet tie, kurie valdžios pirmoj vietoj stovi, neturėtų niekumet alkoholio vartoti. Valdžios Žmonės turėtų būti visumet blaivūs ir nepajudinami kaip Žemės ašigalio žvaigždė. Jie turėtų visiems būti patikimi. O alkoholis ne tiktai kvailina žmogų, jo smegenis sustingindamas, bet padaro jį ir ūpingą, o tokiu Žmogumi negalima niekumet pasitikėt...

Lygiu būdu kenksmingas yra tabakas. Jo vartojimas pasidaro tikra liga. Užėjusi ant Žmonių kaip kokia pikta Dvasia, juos ir nuodija, kol nubengia.

Elizė Rekliu apie Lietuvius

Lietuviai – vienintelė Pasaulio Tauta, niekada visiškai nepasiduodanti. 
Lietuvių Dvasia nuostabi. Jos Kalba artimiausia visos Europos indoeuropiečių prokalbei. Pagal Kalbos Grožį ir vertingumą Lietuvių Kalbai reikia skirti pirmą vietą Europoje. Išlaikyti tokią Kalbą, išsaugoti jos turtingumą tegalėjo tik turtingu vidaus Gyvenimu pasižyminti Tauta. Tai rodo ir kitos jos dvasinės apraiškos.

Grenlandijos paslaptys: kodėl sunyko senovės skandinavų Kultūra?

Pasaulio žemėlapyje turbūt nėra labiau su realybe prasilenkiančio pavadinimo nei Grenlandija. Na, nebent neoficialusis Kubos vardas Laisvės sala prilygsta savo absurdiškumu. Didžiausia Žemės sala Grenlandija pasižymi savo didžiuliu ledynu, tuo tarpu siauras neapledėjusios pakrantės ruožas net ir vasarą būna daugiausia žalsvai pilkas arba rudas.
Trumpai tariant, žalia spalva Žaliosios Žemės kraštovaizdyje toli gražu nėra vyraujanti. Tiesa, dabartiniai salos gyventojai inuitai, kurie siekia vis didesnės autonomijos nuo Danijos, o tolimesnėje ateityje galbūt ir visiškos nepriklausomybės, šiuo metu salą vadina Kalaallit Nunaat. Tačiau naivu būtų tikėtis, kad likęs Pasaulis kada nors išmoks šį neįprastą pavadinimą, tad dar ilgai Grenlandija tikriausiai ir liks Grenlandija.

Unikalus lietuviškas parkas visai Šeimai "SAULĖS SODAI"

SODŲ POREIKIS, PAGRINDIMAS


Susilpnėjęs Šeimos institucijos vaidmuo, gilėjančios Vaikų psichologinės problemos, pilietinis bei dvasinis nebrandumas, agresija ir nusivylimas, nepasitikėjimas savimi – tai svarbiausi klausimai, į kuriuos iniciatorių grupė atkreipia dėmesį ir siūlo kuo greičiau juos spręsti.


Tam tikslui iniciatoriai siūlo viešojoje erdvėje sukurti „SAULĖS SODUS“ – unikalų, neįprastą parką, paremtą Lietuvių mitologija, pasakomis ir papročiais.


„SAULĖS SODAI“ – tai įvairiausių pramogų edukacinės erdvės – SODAI – visai Šeimai, kur pramogaudami Vaikai su Tėvais ne tik pajustų sportinį bei estetinį malonumą, bet įgytų gilių tautosakos, mitologijos žinių, skatinančių kūrybiškumą, savosios vertės pojūtį, sąžiningumą, tautinę savimonę ir t. t. Pramogaujant šie dalykai būtų skiepijami ne tiesmukai, bet subtiliai, pasąmonės lygmeniu, todėl išliekantis poveikis būtų ilgalaikis.  


Šiuolaikinio kario ginklai


1. Informacijos valdymas ir sklaida. Šiuolaikiniame Pasaulyje vis daugiau reikšmės įgyja, kas valdo informacijos srautus ir kaip sugeba ja naudotis ir disponuoti. Niekam ne paslaptis, jog dabartiniu metu vyksta nuožmus informacinis karas už savo ideologijų primetimą kitiems geopolitiniams subjektams, taip primetant savo Valią. Tad, tas, kuris valdo informacijos srautus, įgyja didelę galią. Labai svarbu, kokia ta informacija yra. Jei tai yra tam tikros žinutės Pasauliui paskelbimas, žvelgiant į jį savomis akimis per savo požiūrio prizmę, tai viena. Tačiau jei informacija yra kryptinga ir primesta nuomonės formuotojų iš šalies - visai kitas reikalas. Mūsų uždavinys - išmokti skelbti Pasauliui savą žinutę, žvelgti į Pasaulį per Lietuvių interesų prizmę, o taip pat išmokti atskirti svetimas ideologijas ir tuos šaltinius, kurie ją skleidžia. Išmokus šias pamokas, antras etapas yra išvystyti gebėjimą tą informaciją skleisti maksimaliai efektyviai ir operatyviai.

2. Knygos, šventraščiai, t.y. Žinojimas.

Mikalojus Konstantinas Čiurlionis apie vidinę Šviesą

"Bet reikia turėti Šviesą su savimi, iš savęs, kad šviestum tamsybėje visiems ant kelio stovintiems, kad jie išvydę patys rastų Šviesą savyje ir eitų savo keliu, kad nestovėtų tamsybėje, lyg nežinodami, kur privalo eiti, nes tokius audra lengvai nusineša, ir neišvysta jie Šviesos, kuri po audros pasirodo vėl nauja ir graži. Šviesa prieš audrą, audra, ir po audros vėl Šviesa - taip nuo pasaulio pradžios"

Jonas Aistis apie Tautos savybes

Tauta niekada nežus, turėdama tokias savybes, kaip taurumas, kilnumas, savo vertės supratimas. Tauta gali žūti tik nuo korupcijos, nuo niekšėjimo, nuo tarpusavio ginčų.

Tiesos paradigma


Labai svarbi sudėtinė Darnos ideologijos dalis yra Tiesos paradigma - sveikos mąstysenos ir darnaus Gyvenimo pagrindas.  Tautos susivienijimo ir kokybiško šuolio bei proveržio raktas - mąstymo paradigma, remiantis 3-mis Tiesos nustatymo kriterijais:

            1.    Autoritetingo asmens nuomonė duotu klausimu. 
      2. Protėvių nuomonė Šventuose Raštuose ir nematerialiame palikime. 
            3.    Asmeninė patirtis.  

   Kiekvienas pilietis, jei ne dėl Tiesos, tai bent jau dėl savo gerbūvio, o taip pat tam, kad išvengtų klaidų dvasiniame tobulėjime, naudojasi visais trimis kriterijais. Jei visi trys kriterijai byloja vieną ir tą patį, Darnos Žmogus neabejoja - tai Tiesa. Jeigu bent vienas kriterijus prieštarauja kitiems dviems, sąžiningai aiškinasi ir ieško atsakymų toliau, bet Tiesa to nelaiko.

Lietuviai - išradėjų Tauta (1). Pšemislovas Neveravičius - aštuonratės važiuoklės išradėjas

PIRMOJI PASAULYJE AŠTUONRATĖ VAŽIUOKLĖ.

Prieš šimtą metų, Lietuvos bajoras Pšemislovas Neveravičius, būdamas savamoksliu konstruktoriumi be aukštojo išsilavinimo, pirmasis Pasaulyje sukūrė laiką pralenkusį aštuonratį savaeigį vežimą.

Nors prabėgo pusė amžiaus, tačiau ir šiandien keturių ašių važiuoklės prototipu naudojasi visų aštuonračių mašinų gamintojai: nuo kariškių naudojamų transporterių iki astronautų mėnuleigių.

Nemakščių apylinkėse 1865 – 1936 m. gyvenusį Lietuvos bajorą, genialų konstruktorių P. Neveravičių atrado technikos istorija besidomintis šiauliškis dizaineris Vilius Puronas. Rausdamasis archyvuose jis atkreipė dėmesį į aštuonratės važiuoklės patentavimo istoriją, šiandien verčiančią apgailestauti dėl įtakingų tarpukario Lietuvos funcionierių ir inžinierių trumparegiškumo...

Ano meto Nemakščių apylinkėse gyvenusių kaimiečių pagarbą pelnęs, tačiau keistuoliu laikytas vyriškis sumeistravo vežimą su aštuoniais ratais. Dydžiu dukart didesnį už įprastą traukiamą arklių, tačiau galintį važiuoti dviem Vyrams sukant išcentrinio rato rankenas. Šio atradimo įkūrėjas palaidotas Nemakščių parapijos kapinėse. Tvarkant įžymių žmonių kapavietes, 2001 m. birželio 23 d. Nemakščių kapinėse buvo sutvarkyta Pšemislovo Neveravičiaus kapavietė ir pastatytas paminklas (projekto aut. L.Butkienė).

Leonarda Jekentaitė apie Lietuvių perspektyvą

..norėčiau su pasididžiavimu ištarti: "Aš esu Lietuvė ir tuo labai didžiuojuosi". Esame unikalūs savo dainuojančia revoliucija ir vis dar gyvuojame, nors pagal visas istorines aplinkybes jau seniai mūsų neturėjo būt likę. Ypač apie tai primena mūsų Kalba - sanskrito ir lotynų Kalbų bendraamžė. Tautų, kurios kalbėjo šiomis Kalbomis, jau nėra tarp gyvųjų, o Mes vis dar esame po šiuo Dangumi su savo Kalba, savo Valstybe. Dabar mūsų perspektyva - ne tik būti, bet būti sąmoningai. Išvystyti savo Sąmonės Galias, kurios ilgą laiką glūdėjo po kovingumo šarvais.

Algirdas Patackas. Didžioji Lietuva

Prieš daug tūkstantmečių, atsitraukus ledynams, didžioji Europos lyguma apaugo pirmykšte Giria . Pietuose ji ribojosi su stepe, šiaurėje jos ribos buvo iki ten, kur dar augo taurieji plačialapiai Medžiai: ąžuolai, uosiai, liepos...(jos likučius dar galima išvysti Gudijos ir Lenkijos pasienyje - tai senovinė Belovežo giria, niekada nekirsta).

       Anoji Giria ir yra baltų (dabartinių Lietuvių ir Latvių) protėvynė. Tai patvirtina tiek archeologija, tiek antropologija, o ypač hidronimika. O juk vandenų - upelių, ežerų, pelkynų - vardai yra patys archajiškiausi, nekintantys tūkstančius metų. Tautos gali jau nebūti, o vandenų vardai tebeliudija juos pakrikštijusių, juos įvardijusių prigimtinį poetinį talentą...

       Šis baltiškosios oikumenos ovalas iš vakarų į rytus tęsėsi beveik 2000 km., nuo Elbės vakaruose iki Volgos ir Okos santakos rytuose, o jo viduryje telkšojo didžiulis ežeras, minimas dar Herodoto raštuose (dabar virtęs Pripetės pelkėmis ), iš kurio į visas puses tekėjo penkios upės - Nemunas su Nerimi, Dauguva, Dniepras ir Volga. Šitoji sengirių šalis ilgus amžius buvo istorijos nuošalėje - Tautos kraustėsi tai ten, tai atgal, kariavo tarpusavy, vis labiau įsukdamos istorijos smagratį, o čia, slaptingoje Girių prietemoje, romuvų šalyje, tvyrojo Ramybė...

Joga Vasišta apie protą ir beribę Sąmonę

Protą galima palyginti su vandenynu ir visa jo būtybių įvairove. Jo paviršiuje pasirodo ir dingsta įvairaus dydžio raibuliai ir bangos. Maža banga mano, kad ji maža, didelė - kad ji didelė. Nuo vėjo lūžtanti banga galvoja, kad ją sunaikino. Viena banga mano, kad ji šalta, kita - kad šilta.Tačiau tai niekas kitas, tik vandenyno Vanduo. Galima teigti, kad bangų jame nėra, yra tik vandenynas. Tačiau teisinga ir tai, kad bangos egzistuoja.

Vienintelis tikrai esantis dalykas yra absoliuti Sąmonė. Jos galimybės neribotos. Jos neaprėpiamos savybės natūraliai pasireiškia kaip begalinė Visatos įvairovė. Įvairovė egzistuoja tik tavo vaizduotėje, be tavęs nėra ir jos. Pripažink šią Tiesą visam laikui: "Visa yra tik beribė Sąmonė". Kaip bangos neatsiejamos nuo vandenyno, taip visi šie dalykai neatskiriami nuo beribės Sąmonės. Kaip sėkloje slypi viso Medžio potencija, taip Sąmonėje amžinai egzistuoja visa Visata. Kaip iš Saulės Šviesos randasi įvairiaspalvė vaivorykštė, taip visa šį įvairovė gimsta iš Vienio. Kaip gyvas voras išaudžia negyvą voratinklį, taip iš beribės Sąmonės išnyra šis išoriškai negyvas visatos vaizdas.

Socialmeritokratija kaip ateities visuomenės valdymo forma


Socialmeritokratija versus Europos demokratija.

Šiandienos Europos socioekonominės problemos rekomenduoja visuomenės ateities modeliu pasirinkti idėją – „ES kaip gyvas organizmas – solidari kūrybinė visuomenė.“ Dėl to kyla nemažai abejonių, ar demokratinis valdymas yra tobulas valstybių valdymo būdas. Demokratija atsirado kaip pramoninės visuomenės raidos padarinys. Pramoninei visuomenei keičiantis į naują, pagrįstą gyvojo organizmo ir konverguojančių NBICE (Nano-Bio-Info-Cogno-Eco) technologijų mokslinės kūrybos principais visuomenę, turi keistis ir jos valdymo būdas. Atrodo, atėjo metas reformuoti Europos demokratiją į meritokratiją.
Pramoninei visuomenei keičiantis į naują, pagrįstą gyvojo organizmo ir konverguojančių NBICE (Nano-Bio-Info-Cogno-Eco) technologijų mokslinės kūrybos principais visuomenę, turi keistis ir jos valdymo būdas.