Romumas ir dialektinio mąstymo sistema kaip Žmonijos ateities garantas

Žmogaus mąstymas visuomet buvo dialektinis procesas, tačiau priešybių įtampos laipsnis kiekvienu laikotarpiu skyrėsi. Žmogus arba nepriimdavo situacijos visais savo klodais, arba išpažindavo bet kokios situacijos priėmimą. Kokiu būdu buvo pasiekiamas dialektinis mąstymas? Žmogui nuo vaikystės buvo diegiamos Tiesos, orientuojančios jo dvasines struktūras. Mylėk Dievą, o viskas, kas žemiška - nuodėminga. Sudavė per vieną skruostą, atsuk ir kitą, tai yra, Žmogus buvo auklėjamas kiekvieną situaciją priimti kaip Dievo duotą. Žmogus augo ir pradėdavo suprasti, kad taip elgiantis kažką sukurti ar ką nors pasiekti neįmanoma, ir prieidavo išvados, kad reikia situacijos nepriimti ir jai nepaklusti. Susiklostė lyg ir keista padėtis. Religija kvietė paklusti ir būti romiems, ir nuo vaikystės tai buvo diegiama, o Žmonės elgėsi priešingai, ir tarsi visi buvo patenkinti. Tai ir kūrė dialektinės pasaulėžiūros pagrindą. Žmogus iš inercijos savo subtiliose dvasinėse struktūrose buvo linkęs priimti situaciją, o iš aplinkos semiama gyvenimiška patirtis jį vertė elgtis priešingai. Taigi, nors dialektinio mąstymo modelio nebuvo, pati situacija buvo dialektinė.


Taip ir Biblijoje - ta informacija, kuri negalėjo būti duota apibendrinančia sąvoka, buvo pateikiama per situaciją, per elgesio elementų sąveiką. Pats ryškiausias pavyzdys - Jėzaus Kristaus nukryžiavimas. Šią informaciją - absoliutų Dieviškumo priėmimą, tais laikais nebuvo įmanoma nusakyti pamokslais ir palyginimais.(Gyvenimas, įvykiai patys savaime dialektiški, tačiau kad būtų sukurtas mąstymas, įtraukiantis savin dialektiką, reikia pakilti aukščiau už šiuos įvykius, apjungti juos į vienovę. O tai įmanoma tik vidujai juos visiškai priėmus. Tai toks mąstymo būdas, kuris vadinamas vidiniu romumu.

Romumas yra aukščiausia Dvasios išugdymo technika.

Filosofija yra mokslas, apibendrinantis visus regimo Pasaulio reiškinius. Tam būtina absoliučiai priimti bet kokią apraišką kaip vienos visybės dali, o tai įmanoma tik jaučiant tą vieną visybę ir veržiantis į ją. Tai ir yra tikėjimas į Dievą. Filosofijos pagrindas yra religija. Filosofija, duodama pasaulio koncepciją, gimdė priemonių,metodų, būdų sankaupą, kuri tapdavo mokslu ir, vadinasi, visi reikšmingi intelektualiniai Žmonijos pasiekimai gimdavo iš veržimosi į Tą didįjį nedalomą, neišreiškiamą, kurs Mus sukūrė, Mūsų kūnus ir Mūsų Sielas.

Šiuo metu prasideda laikotarpis, kai dialektinės situacijos turi apsivainikuoti dialektiniu mąstymu, kitaip tariant, vystymosi šaltinis turi būti perkeltas į vidų. Kai Gyvenimas mane verčia tobulėti, - tai dialektinė situacija. Kai aš pats, kažką suvokęs, einu pirmyn, - tai dialektinis mąstymas.

Religija nuo mažens Žmogui leisdavo jausti kontaktą su Dievu per nuolankumą. Svarbiausi autoritetai čia buvo Tikėjimas ir neginčijami Dvasios postulatai. Tikėjimas, nukreiptas į Žmogaus Dvasią, aplenkia Sąmonę. Tačiau būtent Žmogaus Sąmonė per pastaruosius keletą šimtmečių taip išaugo, kad šiuo metu be orientacijos į Sąmonę neįmanomas Žmogaus auklėjimas. Vadinasi, šiuo metu išmokyti Vaiką nuolankumo per religiją vis mažiau įmanoma. Taigi, nesutikimo priimti situaciją elementas išoriniai ir vidujai žymiai išaugs, o kontaktas su Visata smarkiai sumažės, ir Žmonija taps negyvybinga. 


Vienintelis būdas išmokyti Vaiką nuolankumo nuo mažens - tai kreiptis ne tik į jo Sielą, bet ir į jo protą. Tai reiškia, kad religija turi tapti mokslu. Be tokios jungties, nesukūrus dialektinės mąstymo sistemos, Žmonija neįžengs į rytojų. Norint sukurti tokį mąstymą, kiekvienam Žmogui reikia pašalinti tai, kas trukdo romumą padaryti savo nuostata, priimti Pasaulį ir jį pažinti. O trukdo - neapykanta, nuoskauda, apgailestavimas, panieka ir smerkimas – neigiamos emocijos, kurias reiškiame nesutikdami priimti įvykių. Mes šiuo metu visi Dvasios ligoniai, vis vien, ar ligoti Mūsų kūnai, ar ne. Todėl kaupti savo Dvasios bagažą, ugdyti savo pasaulėjautą būtina Mums visiems. Keisdami savo pasaulėjautą, keičiame ir savo pasaulėžiūrą, o būtent pasaulėžiūra keičia Mūsų likimą ir karmą pačia plačiausia šio Žodžio prasme.

Ištrauka iš Sergejaus Lazarevo Knygos "Karmos diagnostika"

Komentarų nėra: