Darnių Vyro ir Moters santykių įtaka Taikai bei Laisvei

Nuotrauka iš http://goo.gl/hBlO8C
Didžioji Deiva ir Tėvas per Vyrą ir Moterį Žemėje apsijungia, kad per juos gyventų, Vaikus gimdytų ir Dangų Žemėje savo Darbais kurtų. Dabar suprantu, kad tiktai patys Žmonės Žemėje tiek Dangaus karalystę įsteigti, tiek Žemę tamsos debesimis apleisti gali. Skirtingi Žmonės Žemėje gyvena, skirtingų siekių vedini. Skirtingi Vyrai ir skirtingos Moterys. Atskirai paėmus kiekvienas savą jėgą turi, tačiau kartu apsijungę tą jėgą sustiprina, todėl daugiau padaryti gali.

Moteris Meile stipri, o Vyras - Valia. Abu juos bendras Tikėjimas, iš kurio savi tikslai gimsta, sustiprina ir dar labiau apjungia, Vieniu padarydamas. Moteriai lyg Deivai Žemėje esančiai, Meilę ir Taiką kurti lemta, Vyrams vis apie jas primenant, kad savo kovose nepasimirštų. Vyras greitas kovoms, tačiau jis lyg Tėvas - Moters kuriamą Taiką ir Meilę sužiūrėti, gerbti ir saugoti ir nuo tamsos užmačių ginti turėtų. Tada karų nebūtų. Tikėjimas Deiva ir Tėvu žemiškiems Vyrui ir Moteriai Dvasios galybę suteikia. Netikėjimas jais Dvasios lobių atverti negali. Jais netikintys nesupranta Taikos, todėl prieš kitus ranką kelia. Tada Vyras Moters negerbti ima, nes Taikos negerbia. Todėl svarbu, kad abu tikėtų. Jei vienas tikės, o kitas - ne, nieko iš tokios sąjungos nebus, nes neturės ji Dvasios jėgos, kančia ji gali tapti porai ir jos Vaikams. 


Svarbu, kad Vyras ir Moteris vienas su kitu Taikoje būtų. Tik tada jie Darbus savus supras ir juos darys. Darna ir santarvė bus tarp jų, gražūs ir laimingi Vaikai augs Šeimose. <...>

<...> Jei Žmonės savo Šeimose Taiką išlaikytų, auklėtų jie Taikoje savo Vaikus, rastų jie Taiką ir savo krašte. Rūpėtų tada jiems ne tik sava Šeima, bet ir Tauta, o gal ir visa Žemė. Tas, kas Taikos nesupranta, mylėti nesugeba, nors ir kaip stengtųsi. Tada toks karus ir nesantaiką kursto, tačiau ir savo Šeimoje sugyventi su savaisiais nesugeba. Blogai šitaip. Vardan Didžiosios Deivos Taikos Vyrai privalo būti ryžtingi, drąsūs ir stiprūs kaip pats Tėvas. Tačiau tas, kuris Taiką supranta, niekados pirmas karų nepadės ir kitų užkariauti nesieks. Taiką suprantantis laisvas yra, todėl mokės apsiginti pats ir kitus apginti, jeigu kas į jo ir jo Tautos Laisvę ir Taiką kėsinsis.  

Ištrauka iš Audronės Ilgevičienės Knygos "Sakmė apie Aisčius"

Komentarų nėra: