Vydūnas apie blaivybę Lietuvoje

Blaivybės klausimas Lietuvoje
Buvo laikas, kai Lietuvoje užginta buvo svaiginančių gėralų parduoti. Per laikraščius ėjo ta žinia. Ir Lietuva buvo statoma šalia Šiaurės Amerikos Suvienytų Valdžiavų, šalia Suomijos ir kitų. Ir Mes galėjome kone didžiuotis. Dabar girdžiu, kad viskas kitaip, net blogiau negu buvusioje Rusijoje. Sakoma, esą valdžiai reikia pinigų, o ji daug pelnanti iš alkoholio pardavimo. Visai aišku, kad toks sprendimas yra paikumas. Didesni mokesčiai gali įplaukti į valdžios iždą tik iš stropiai dirbančių, produkuo­jančių Žmonių. O alkoholis kaip tik naikina ne vien stropumą, darbštumą, bet ir Žmonių Darbo jėgas. Valdžiai imant mokesčius iš alkoholio, imama pinigus iš gyvo kapitalo. Ir tuo jis nuolat mažinamas. O leisdama smuklininkams varyti savo Darbą, ji leidžia Tautą naikinti. Ar dar neužtenka visų tų praeities paveikslų?


Mes norime Lietuvių Tautos Gyvenimo. Ir todėl negalime tylėti, kad išmintingoji pradžia blaivybei išlaikyti vėl griaujama būtų. Žinome, kad sakoma: ar draudžiame ar ne, Žmonės vis tiek gers. Keistas toks pasakymas. Seniau buvo dažnai vagiama. Ir sutarė Žmonės išleisti įstatymą, kad kiekvienas vagis būtų baudžiamas. Kažin ar kas nors tuokart sakė: kam užginsime vogimą, Žmonės vis tiek vogs? O gal ir vienas kitas reikalavo, kad leistų laisvai vogti, tada nebūsią tiek vagiama. Ne visais laikais Žmonės lygaus proto ir paikumo.Teisybė, žinoma, kad Žmonės turėtų gera daryti be spaudimo. Ir kur auginami jauni Žmonės, tai yra idealas. O valdžiavos Gyvenime iš principo užduotis ta pati — būtent Žmonių auklėjimas. Vis dėlto reikėtų ir atsižvelgti į tai, kad kiti būtų apsaugojami. Valdymas tuo tarpu dar nepasiekia kiekvieno Žmogaus. O tūlas jam artimus Žmones į pragarą verčia. Tėvas girtuoklis visą Šeimą gali pražudyti. Todėl tokia jauna valdžiava, kaip Lietuva, savo valdžios ir įstatymų duodančių Žmonių pasmerkiama mirčiai, kad ji vėl laisvai leidžia smuklininkams mūsų Tautą žudantįjį Darbą varyti.


Visiems, kurie nori savo Tautos gera, reikėtų tam priešintis. Kaip nors turime iškopti iš alkoholio vergovės. Blaivininkų Darbas geras. Bet per maža yra gerų paveikslų. Tik įstatymais alkoholį pasmerkus, iš lengvo Žmonės numanys, koks nekultūringas dalykas yra girtauti ir koks Garbės vertas yra blaivus Žmogus! Visa Lietuvos nepriklausomybė nieko nereiškia, kad didis jos Žmonių skaičius alkoholiui vergauja. Politinė nepriklausomybė tegali teisingai tekti blaiviems Žmonėms, kurie nėra alkoholio vergai.

Komentarų nėra: