Eduardas Turauskas apie Kultūrą ir Lietuvių Tautos silpnybes bei stiprybes

Svarbu pabrėžti, kad Kultūra - tai harmonija, Darna, pusiausvyra. Todėl pagrįstai kalbama apie proto, jausmų, Dvasios Kultūrą. Pagal S.Šalkauskį, kultūringas Žmogus - tai pilnutinis Žmogus; lapidariškai gi kalbant, galima būtų pasakyti: Kultūra - tai Žmogus; koks Žmogus, tokia ir Tautos Kultūra.

Lietuvių Tauta
Kaip kiekviena, taip ir Mūsoji turi savo teigiamų ir neigiamų bruožų. Vargu ar galima abejoti, kad teigiamieji aiškiai nusveria. Prie Mūsų Tautos silpnybių galima priskaityti istorinės patirties įrodytą jos "atvirumą" kitų Tautų įtakoms ir gana greitą "persisunkimą" jomis. Nutauto Prūsų, Jotvingių ir kt. Giminės. Nutauto beveik visa bajorija. Nutauto milijonas išeivių, pirmoj eilėj, Amerikoje. Bet ir šią neigiamybę atsveria teigiamybė - "zoologinio nacionalizmo" neprigijimas Lietuvių Tautoje. Vokiečių ir rusų per amžius engtas Lietuvis nejaučia aklos bei beatodairinės neapykantos tų Tautų atžvilgiu ir pasilieka pajėgus jų Kultūroje atsirinkti apskritai žmogiškas - amžinas vertybes. O tai jau yra labai aukštos dvasinės ir visažmogiškos Kultūros pažymys, kurio galėtų Mums pavydėti ne viena didelė Tauta. Tikriausiai todėl S.Šalkauskis svajojo ir rašė (specialiai savo veikale "Sur les confins de deux mondes")  apie Lietuvių Tautos sugebėjimą ir paskirtį sintetinti Rytų ir Vakarų Kultūras.

Ištrauka iš Juozo Prunskio Knygos "Mano pasaulėžiūra"

1 komentaras:

Unknown rašė...

sutikčiau su teiginiu: "Vokiečių ir rusų keletą pastarųjų amžių engtas Lietuvis nejaučia aklos bei beatodairinės neapykantos tų Tautų atžvilgiu [...]"